قاموس المصطلحات البحري

Aç?k denizde kar??la??labilecek kötü hava ?artlar? alt?nda yüklerin, yerlerinden oynamamas? için halat veya zincirlerle gemi bünyesine s?k?ca ba?lanmas?: LA??N
Aç?k denizlerde kullan?lan çektiri türünden bir sava? gemisi: KAL?
Aç?ktan geç, yakla?ma anlam?nda bir denizcilik ünlemi: ALARGA
Adriya denizinde kullan?lan çok hafif büyük gondol: PEOTA
Afrika?dan Amerika?ya tutsak zenci ta??mada kullan?lm?? gemilere verilen isim: BLACKBIRDER
A?aç gemilerde talimar?n üst taraf?yla suya yak?n taraf? aras?ndaki içbükey k?s?m: KEMANE
A?aç gemilerde talimar?n üst ucundaki k?vr?m: KEMANE
A?aç gemilerin omurgalar?nda kullan?lan kesik koni biçiminde a?aç çivi: KAVELA
A?aç tekneleri kalafatlamakta, kalafatç?lar?n armuzlara üstüpü s?k??t?rmada kulland?klar? bir tür demir si?il: S?NAR
A??r bir ?eyi denizden ç?karmak veya denize indirmek i?inde kullan?lan büyük vinçli deniz teknesi: ALGAR?NA
Ah?ap bir teknede aç?lan deli?i geçici olarak t?kamakta kullan?lan a?aç takoz: MOR?LE
Ah?ap gemilerde sintine sular?n?n akmas? için dö?eklere aç?lm?? deliklerden her biri: LEV
Ah?ap gemilerin omurgalar?na, borda kaplamalar?n? yerle?tirmek için aç?lan yuva: AMOZ
Ajaccio liman?nda kullan?lan küçük tekne: GUZZO
Akan gemi zincirini s?karak durdurmak için kullan?lan, güverte loças?n?n alt?na konulmu? hareketli demir kol: KASTANYOLA
Akdeniz sahillerinde ta??ma ve ticaret için kullan?lan yelkenli ya da kürekli küçük tekne: FELLUCA
Akdeniz?den d??ar? ç?kmayan ?spanyol bal?kç? gemisi: KATALAN
Akdenizde kullan?lan, eni boyunun yar?s? kadar olan bir tür kay?k: RAF?YO
Akdeniz'den d??ar?ya ç?kmayan ?spanyol bal?kç? gemisi: KATALAN
Alamana: ALAMANATA
Alçak ve alt? düz gemi: GAL?
Alt k?sm? düz, geni? ve sa?lam yap?l? bir yük gemisi: LAYTER
Alt? düz kay?k: PELEME
Alt? düz tekne: DÖ?EKL?
Alt? düz ve sa?lam bir ?ekilde yap?lan bir çe?it ticaret gemisi: DANG?YA
Alt? düz ve yayvan bir gemi: LAYKA
Alt? düz, küçük gezinti vapuru: MU?
Alt? düz, üçgen biçiminde tek direkli, iki yelkenli iki ki?ilik tekne: ?ARP?
Alt? düz,üçgen biçiminde yelkenli iki ki?ilik tekne: ?ARP? 
Alt? mavna, üstü kalyon biçiminde olan yirmialt? çift kürekle çekilen sava? gemisi: GÖ?E
Alt? veya sekiz çift kürekle çekilen dar, uzun bir çe?it kay?k: KANCABA?
Ambarlara ve makine bölümüne hava vermek için güverteye aç?lan baca: MAN?KA
Amerikan iç sava?? s?ras?nda baz? Amerikan sava? gemilerini koruyan madeni kalkan: RAM
Amiral botu: BARÇ
Ana civadran?n üzerinde ileriye do?ru uzat?lm?? çubuk: BASTON
Ana direkler üzerine sürülen ikinci ve üçüncü direk parças?: ÇUBUK
Ana direkleri ve gabya çubuklar?n? yandan tutan halatlar: ÇARMIH
Ana güvertesi üzerinde daha hafif bir ikinci güverte bulunan gemi: OVN?NGDEK
Ana yelkenin veya flo?un gerilme ve gev?eme hareketleri için kullan?lan kal?n bir ip: ?SKOTA
Antil Adalar?nda kullan?lan ve a?aç kütü?ü oyularak yap?lm??, kürekli veya hem kürekli hem yelkenli,az su çeker küçük tekne: KURLEN
Arabistan k?y?lar?nda sefer yapan bir çe?it tekne: HATRA
Arap denizcilerin, direk boylar? tekne boyundan uzun gemilere verdi?i ad: EBUDEGAL
Arkas? düz olan sandal: AYNAKIÇ
Askeri Denizcilikte ve denizcilikte bir komutun silistemegafontelsiz telefon ya da telefon ile ilgilisine ula?t?r?lmas?: PASAPAROLA
Askeri denizcilikte, tören için mürettebat?n küpe?te boyunca düzenli biçimde dizilmesi: ÇAMAR?VA
Askeri gemilerde geceleri ileti?imi sa?lamak amac?yla kullan?lan de?i?ik renklerdeki lambalar: GAZNOF?SK?
Asya ülkelerinde kullan?lan ve kürekle yürütülen düz dipli tekne: SAMPAN
Ate? gemisi: BURLOTA
Atlantik Okyanusunu a?arak Avrupa ile Amerika aras?nda çal??an gemi: TRANSATLANT?K
Avustralya yerlilerine özgü, a?ac?n oyulmas?ndan yap?lan kano: AKAALA
Ay? bal??? av?nda kullan?lan küçük gemi: KARBAS
Ayn? tipteki harp gemilerinin tek bir taktik komuta alt?nda, kullan?lmas? maksad?yla olu?turulan deniz birli?i: F?LOT?LLA
Azor adalar?nda San Miguel ile Santa Maria aras?nda ta??ma i?lerinde kullan?lan aç?k güverteli tekne: LAHETE
 
 
 
Babafingo sereninin cundas?na aç?lan cunda yelken: KORDEL?Ç?N
Ba?l? bir teknenin ba?l? oldu?u yerden aç?lmas?: AVARA
Balkan bal?kç?lar?n?n kulland??? kütükten oyulmu? kay?k: BURAN?CE
Band?rma yak?nlar?nda 1944?de batan Türk yolcu gemisi: TRAK
Barko irili?inde üç direkli yelkenli gemi: NADA
Ba? bodoslamalar?n?n her iki yan?nda, çapay? içine alabilen ve güverteye aç?lan demir zincirin geçti?i delik: LOÇA
Ba? bodoslamas? gagay? and?r?r biçimde yap?lm?? ticaret yelkenlisi: GAGABURUN
Ba? bodoslamas? omurga hatt?na dikey olarak çelik lamadan yap?lm?? gemi: BALTABA?
Ba? bodoslamas?ndan omurgaya kadar uzanan, c?vadra donan?m?na desteklik amac?yla konulan ekleme: TAL?MAR
Ba? dire?in güverteye en yak?n olan seren yelkenini ve ba?tan ikinci dire?in ayn? yelkenini bo?mak için verilen kumanda: ABR?LE
Ba? taraf çekilen üç kö?e yelken: FLOK
Ba? taraf? balta a?z? gibi düz olan gemi: BALTABURUN
Ba? ve k?ç kasaras? bulunmayan ve ba?tan k?ça kadar aral?ks?z uzanan, direkler üzerine oturtulmu? hafif güverte: SPARDEK
Ba?? ve k?ç? çok yuvarlak gulet tipinde Hollanda yelkenlisi: GALYOT
Ba?? yuvarlak, k?ç? aynal? Karadeniz yap?s? bir yelkenli: GAGALI
Ba?ka ta??tlar? yede?ine al?p çekmek üze­re özel olarak yap?lm?? gemi: RÖMORKÖR
Basra Körfezi?nde ve K?z?ldeniz?de kullan?lan bir çe?it yelkenli tekne: SAMBUK-ZAMBUK
Basra Körfezi'nde çal??an bir Arap teknesi: BAGALA 
Ba?ta ?spanya ve Fransa olmak üzere Bat? Akdeniz ülkelerinde kullan?lan ?spanyol kökenli bal?kç? gemisi: KATALAN
Ba?ta K?z?ldeniz olmak üzere Arap yar?madas?, Kuzey ve Do?u Afrika denizlerinde kullan?lan geleneksel ah?ap yelkenli teknenin ad?: DHOV
Batm?? gemileri ask?ya alma i?inde kullan?lan büyük duba: PONTON
Bayrak sereni: G?Z
Bayrak veya teknenin sa? yar?s?, sa? taraf?: SANCAK
Baz? gemilerin ba?veya k?ç taraf?ndan e?ik olarak uzat?lm??bulunan makaral?, k?sa ve kal?n dikme: ALGAR?NA
Beklenmedik anlarda ortaya ç?kabilecek olaylara bilinçli olarak müdahale edebilmek amac?yla gemi adamlar? aras?nda yap?lan görev bölümü: ROLE
Belli bir hat üzerinde düzenli seferler yapan yük ya da yolcu gemisi: LAYNER
Bir Alman denizalt?s? taraf?ndan bat?r?lan ve 1915?te ABD?nin 1.Dünya Sava??na girmesine neden olan ?ngiliz yolcu gemisi: LUS?TAN?A
Bir botun ba?taraf?nda oturabilecek ve ayakta durulabilecek platform: BA?ÜSTÜ
Bir bumba ve serenin ucuna kilitlenmi? ve onun e?imini ayarlayan çelik tel halat: D?KVENTO
Bir büyük kotra dire?i ile pupadan ve dümen dolab?n?n önünde ikinci bir dire?i bulunan bal?kç? yelkenlisi: DAND?
Bir çe?it ate? gemisi: BURLOTA
Bir çe?it büyük sava? gemisi: BURTUN
Bir çe?it gemici dü?ümü: ALABOR?NA
Bir çe?it Hollanda teknesi: AALBOAT
Bir çifte kürekle kullan?lan patalya: D?NG?
Bir çok ipin örülmesiyle olu?turulan ve bal?kç?l?kta kullan?lan halat: YOMA
Bir deniz arac?n?n yana?m?? oldu?u yerden aç?lmas?: AVARA
Bir deniz teknesinin ba?ka bir tekneye ya da iskeleye yan?n? vererek yana?mas?: ABORDA
Bir devletin kendi limanlar? aras?nda yolcu ve yük ta??ma hakk?: KABOTAJ
Bir dire?in üzerindeki çubu?u yerinde sabit tutmak için dire?in z?vanas?na geçirilen, a?aç veya demirden yap?lm?? iki delikli çember: DESTEMORA
Bir direk üzerinde çanakl?k kurmak için mauna kollar? üzerine omurgaya ayk?r? olarak yerle?tirilen kollar: GURCATA
Bir flok üçgen ya da yamuk biçimli bir ana yelken ta??yan yelkenli: SLOOP
Bir gemici dü?ümü, ?zbarço ba??: ALABOR?NA
Bir gemide güverte i?lerini idare eden ve filikalar ile demir ve güverte donan?m?ndan sorumlu ki?i: PORSUN
Bir gemide, ambar a??zlar?n? ya da güverte aç?klar?n? çevreleyen, alçak ve dü?ey yap? ö?esi: MEZARNA
Bir gemideki mallar?n gösterildi?i, bo?altma i?lerinin yap?laca?? liman idaresine verilecek liste: MAN?FESTO
Bir geminin alabildi?i yük miktar?: LASTA
Bir geminin alabilece?i yük: DEDVEYT
Bir geminin ba? ve k?ç taraflar?nda çekti?i sular aras?ndaki fark: T?R?M
Bir geminin ba??n? rüzgardan a?mak için komuta makam?nca kullan?lan bir tabir: POCA
Bir geminin ba?ka bir genmi taraf?ndan çekilmesi: RÖMORKAJ
Bir geminin ba?ta ve k?çta çekti?i sular e?it oldu?unda kullan?lan s?fat: T?R?MS?Z
Bir geminin çekti?i su: DRAFT
Bir geminin di?er bir gemiye çarpmas?: MÜSADEME
Bir geminin d???n? olu?turan ve tüm bölümlerini kabuk gibi sararak yüzmesini sa?layan, omurga, kaburga ve kaplamadan olu?an temel bölümü: TEKNE
Bir geminin güverte veya borda saçlar?n? takviye etmek için o k?sma perçin veya kaynak ile kaplanan ikinci kat saç levha: DOBL?N
Bir geminin güvertesinde direkler ve palangalar sistemiyle çal??t?r?lan çökertme a??: ÇOLUM
Bir geminin hangi devlete ait oldu?unu gösteren bayrak: BANDIRA
Bir geminin orta ekseninden sapmas? durumu. meyil durumunda sephiye kuvveti ve a??rl?k do?rultular? birbiriyle parelel gider, çak??mazlar: MEY?L
Bir geminin orta k?sm?: VASAT
Bir geminin pruvas?n? süsleyen yontma veya boyama figür: PARASEMA
Bir geminin rüzgar ve ak?nt? etkisiyle bulundu?u rotadan veya mevkiden kaymas?: DÜ?ME
Bir geminin salg?n hastal?k nedeni ile karantinaya al?nmas?: ?SPORKA
Bir geminin su yüzünden yukar?da kalan bölümü: FR?BORD
Bir geminin yüklü su kesimi ile bo? su kesimi aras?nda kalan bölümü: FAÇA
Bir geminin, ba?ka bir gemi taraf?ndan çekilmesi: RÖMORKAJ
Bir gemiye sa?l?k muayenesi yap?ld?ktan sonra sa?l?k servisi taraf?ndan verilen izin belgesi: PRAT?KA
Bir gemiye yükleme ya da bo?altma için tan?nan süre: ASTARYA
Bir gemiyi toptan kiralama: ISKARPAMA
Bir gemiyle bir k?y? cismi aras?ndaki do?runun,geminin bulundu?u boylam dairesi ile saat yelkovan? yönünde yapt??? aç?: KERTER?Z
Bir halat ya da zincirin dola??p kör dü?üm olmas?: TOCA
Bir halat? germek ya da gergin durumda tutmak: KASKA
Bir halat?n babaya veya biteye bir kez dola?t?rmak: VOLTA
Bir halat?n çekilen ç?mas?: T?RENT?
Bir halat?n çe?itli etkenlerle a??nmas?n? önlemak için üzerine sar?lan ip: ?SPARÇENA
Bir halat?n ç?mas?n?n aç?l?p da??lmamas? için çomas?na ?spavlo veya g?rc?la ile yap?lan bir çe?it dü?üm ?ekli: P?YAN
Bir halat?n geçirildi?i delikten ya da makara dilinden ç?kmamas? için kullan?lan ba? türü: KROP?
Bir halat?n iki ç?mas? aras?ndaki sark?k k?s?m: DOBL?N
Bir halatla,makaralardan meydana gelen, a??r cisimleri kald?rmaya,sa?a sola döndürmeye yarayan alet: PALANGA
Bir kay?k çe?idi: PEREME
Bir kay?k türü: MAGUR
Bir k?y?ya ya da gemiye göre aç?k deniz: ALARGA 
Bir kurulu?a ba?l? yolcu gemilerinin en eski kaptan?: KOMODOR
Bir liman veya koy içindeki kalabal?k tekne gurubu, kar???k olarak demirlemi? olan tekneler toplulu?u: ISKARÇA
Bir limanda, bula??c? hastal?klar bulunan bir ülkeden gelmi? bir gemideki insanlar?n karantinaya al?nd?klar? bina: LAZARETO
Bir limandan ba?ka bir limana götürülmek üzere gemiye yüklenen yük: NAVLUN
Bir liman?n gemi kalabal??? içindeki durumu: ISKARÇA
Bir liman?n ticaret merkezi durumunda bulundu?u bölge: H?NTERLAND
Bir liman?n veya herhangi bir koyun büyük ölçekte yap?lm?? haritalar?: PORTOLON
Bir palangada halat?n makaralar aras?nda i?leyen bölümü: VETA
Bir palangan?n makaralar?n?, tirintilerini, vetalar?n? sökme: ISPASA
Bir palangan?n tirentisini veya bir halat?n elle çekerken üzerine yatarak mola vermeksizin çekmek: YÜRYA
Bir taraf?, su kesiminden üst güverteye kadar, ileri do?ru ç?k?k ve e?imli olan gemiler: SUYALI
Bir taraf?nda çift s?ra kürekçileri olan Roma teknesi: BIREME
Bir teknede denge sa?lanmas? için sintinesine konan a??rl?k: SAFRA
Bir teknenin aborda oldu?u yere s?k?lmas? için ba? ve k?ç omuzluklardan verdi?i halat: KOLTUK
Bir teknenin alt k?s?mlar?na güverteden a?a??ya do?ru havaland?rma için konulan geni? boru: MAN?KA
Bir teknenin arka alt k?sm?nda yapt??? e?im: BATOK
Bir teknenin hareket kabiliyetini kaybederek, ak?nt? veya rüzgar etkisi ile bir r?ht?ma veya ba?ka bir tekne üzerine dü?mesi: YASLAMAK
Bir teknenin k?ç bodoslamas?n?n bakt??? yön: PUPA
Bir teknenin ön tar?ndan ileri istikameti: PRUVA
Bir teknenin ön ve ileri k?sm?: BA?
Bir teknenin rüzgara veya ak?nt?ya ba?l? olarak dönmesi: SALMA
Bir teknenin stop ederek veya çok a??r yol ile gidece?i yere varmas?: E?LENMEK 
Bir teknenin su alt?nda kalan ?slak d?? k?sm?: KAR?NA
Bir teknenin su alt?nda kalan ?slak k?sm?n?n iç taraf?d?r: S?NT?NE
Bir teknenin yüküne ba?l? olarak ta??rd??? su miktar?: DRAFT
Bir teknenin, arka alt k?sm?nda yapt??? e?im: BATOK
Bir tekneyi iskeleye ba?lamak için kullan?lan k?sa halat: PAR?MA
Bir ticaret gemisinin içindeki yükü, bordas?na yana?an ba?ka bir gemiye aktarma i?lemi: L?MBO
Bir tür gemici dü?ümü: ALABOR?NA
Bir tür ke?if gemisi: AV?ZO
Bir tür kürekli ve yelkenli gemi: ÇEKT?R?
Bir tür yar?? teknesi: GRAGON-REGATA
Bir üst güvertede, kiri? kaplamas?n?n iç ve d?? kö?elerinin meydana getirdi?i su yolu: OLUK
Bir yelkeni sarma: SARAVELE
Bir yelkenin alt yakas?, alt ve a?a?? anlam?nda da kullan?l?r: ALTABA?O
Bir yelkenli gemide, bir dire?in bütün serenleri bir yöne, ötekininkileri tesr yöne prasya etme: SUBRE
Bir yelkenli gemide, en geride bulunan düzensiz yamuk biçimindeki yan yelken: RANDA
Bir yelkenli türü: CÖNK
Bir yere yana?m?? filikan?n,yana?t??? yer boyuncakürek çekmeden elle ilerletilmesi için verilen komut: LAVA
Bir yere yana?m?? veya demirlemi? geminin yerini de?i?tirme i?lemi: SH?FT?NG
Bir yük gemisi ambar?n?n dibinde, safra sarn?çlar?n?n taban?na tutturulmu? dö?eme kaplamas?: FAR?
Bir yük gemisinin ambar?n?n dibine,balast tank?n?n üstüne yerle?tirilen dö?eme: FAR?
Bir zincirle denize sal?nan gemi demiri: Ç?PO
Bir z?rhl? gemi türü: DRETNOT 
Birbirine ba?lanm?? iki tekneden olu?an ve gezi denizcili?inde kullan?lan deniz ta??t?: KATAMARAN
Birbiriyle anla?amayan, birlik ve düzenlik görülmeyen gemi personeli: ALABABULA
Birden üç çifte kadar küre?i bulunan ve her çift küre?i bir ki?i taraf?ndan çekilen sava? filikas?: PATALYA
Borda iskelelerinin alt?nda ve üstünde durulacak yer: TAVA
Borda iskelesine yana?an vas?tadan ç?kan personelin tutunmalar? için iskelenin vardevele puntellerinden geçirilen halatlar: VARDAMANA
Borda iskelesine yana?m?? bir tekneden ç?kacak personelin tutunmas? için konulmu? halat: VARDAMANA
Borda kaplama tahtalar? aras?ndaki su?ra ve armuzlar? ça?larak üstübü s?k??t?rmak için kullan?lan kalafatç? aleti: KÖFTERUZ-KOPTEROZ
Borda kaplamalar?n? yerle?tirmek için ah?ap gemilerin omurgalar?na aç?lan yuva: A?OZ
Borda kaplamalar?n?n ba? ve k?ç bodoslamalara do?ru e?imlenmeye ba?lad??? yer ile bodoslamalar aras?nda kalan k?s?m: OMUZLUK
Bordan?n iç k?sm? veya dümenin 35 dereceye kadar bas?lmas?: ALABANDA
Bordo üzerine beyaz çizgili bir tür pe?tamal: ADAG?DE
Bordosunda tek denge gönderi bulunan Malezya'ya özgü tekne: PROS
Boyuna göre dar yap?lm?? hafif tekne: BATEAU
Boyuna oranla eni dar yap?da tekne: NAR?N
Boyutlar? farkl? iki tekneden olu?an tekne tipi: PRAO
Brigten daha küçük, iki direkli hafif armal? ve pruvas? kabasorta armal?, praç?laya benzer bir uskuna: GULET 
Brik cinsinden iki direkli donanma gemisi: ?EHT?YE 
Brikten küçük iki direkli yelkenli tekne: ISKUNA 
Brikten küçük, iki direkli bir çe?it yelkenli gemi: ISKUNA 
Buharl? gemi: STEAMER 
Buharl? gemilerin icad?ndan evvel kullan?lan iki direkli yelkenli harp gemilerine verilen ad: ?SKONA 
Buharl? gemilerin icad?ndan önce sava? gemisi olarak kullan?lan gemi: KIRLANGIÇ 
Buharl? vapur: BAH?RE 
Bula??c? hastal?klar görülen bir geminin karantina alt?na al?nmas?: ?SPORKA 
Bütün bir a?aç kütü?ünden oyularak yap?lan ilkel kay?k: MONOKS?L 
Bütün yelkenleri camadan vurmaks?z?n kullan?labilcek dercedeki sert rüzgar: FR??KA 
Büyük bal?kç? kay???: ALAMANA 
Büyük bastonu kontra bastona ba?layan zincir veya halat: BRAK?L 
Büyük deniz teknesi: KARAVELA 
Büyük gemilere k?y?dan 100 metre mesafeye kadar yük ta??yan dayan?kl? tekneler: LAYTER 
Büyük gemilerin onar?lmak için çekildikleri yer: HAVUZ 
Büyük harp gemisi: D?R?TNOT 
Büyük kay?k: ÇALPAK-HATUN-BARKA 
Büyük sandal: BARKA-?ALUPA 
Büyük tekne: PENE 
Büyük ve süslü bal?kç? kay???: ALAMANA 
Büyük ve yuvarlak burunlu tekneler için kullan?lan deyim: HULK 
Büyük yelken kay???: ÇEKT?RME 
Büyük yelkenleri yönetmek için kullan?lan ip: ?SKOTA 
Büyük yelkenli gemi: CÖNK 
Büyük yelkenlilerde, pruvadan ileri dopru uzanan ve ucuna flok yelkeninin ba?land??? çubuk: C?VADRA 
Büyük zoka: S?NARA 
Büyük, düz altl? k?y? ticaret teknesi tipi: BARG 
Büyük, üç kö?e yelkenli yük gemisi: MAVNA 
 
 
 
Can filikas?, pusula, projektör vb. Araç ve gereçleri d?? etkenlerden korumak için branda bezinden, üzerlerine göre dikilmi? örtüler: KAPELA-KAPELE 
Cankurtaran filikalar?n? oturtmak için güvertelere konulan sehpa: KALASTRA 
Cankurtaran sandal?: F?L?KA 
Cumba gibi ?eylerin alt?na konulan e?ri a?aç: PARAÇOL 
Cumba: SAHN???N 
 
 
 
Çanakkale Bo?az? aç?klar?nda 1942 de batan ve 39 ki?ilik mürettebat?n?n tümü ölen Türk denizalt?s?: ATILAY 
Çanakkale Bo?az??n?n Nara Burnu mevkiinde, 1954 y?l?nda, Dumlup?nar denizalt?m?za çarparak bat?ran ?sveç tankeri: NABOLAND 
Çanakkale Sava?lar?'nda döktü?ü may?nlarla üç dü?man z?rhl?s?n?n batmas?n? sa?lam?? gemimiz: NUSRAT 
Çapa kollar?n?n deniz dibine b?rak?lmas?n? sa?lamak için beden dikey olarak geçirilmi? a?aç veya demir parça: Ç?PO 
Çapa t?rna??n? kald?r?p asmak için geminin kenar?nda bulunan e?ri demir ask?: F?SKA 
Çapa t?rna??n? kald?r?p asmak için geminin kenar?nda bulunan sabit ya da hareketli demir ask?: F??KA 
Çapa zincirlerinin alt uçlar?n?n zincirle ba?land?klar? çok kuvvetli halka: HIRÇA 
Çapak bal???na verilen bir ba?ka ad: TARANGA-YASTAGAÇ 
Çarm?hlar?n gerilmesi için kullan?lan sistem: FLADOR 
Çarm?hlar?n halat basamaklar?: ?SKALARYA 
Çarm?k, istralya vb. Sabit arma kasalar?n?n geçirilip oturtuldu?u direk ve çubuk ba?lar?: KAPELA-KAPELE 
Çarm?klar? germek istenilen durumda bulundurmak için bogota veya makaralar?n gözlerinde dolanan halat: F?LADOR 
Çektiri s?n?f?ndan sava? gemilerine verilen ad: PERKENDE 
Çektiri ve özellikle yelken devrinde filo halinde seyrederken,emredilen nizam içindeki mevkilerini koruyamay?p da??lan gemiler için kullan?lan sözcük: ARAPALAYI 
Çift direkli yelkenli gemi: KEÇ 
Çift gövdeli deniz teknesi: KATAMARAN 
Çifte demir atan geminin zincirlerinin dola?mamas? için kullan?lan ve bir f?rdöndüye ba?l? dört parça zincirden meydana gelen zincir düzeni: KARAMUSAL 
Çin denizinde bal?k avlamak üzere kullan?lan içi oyularak yap?lm?? küçük tekne: BANCA 
Çin denizlerinde çal??an tek direkli yelkenli: BIBIS 
Çin denizlerinin 2 direkli yelkenli teknesi: BATIL 
Çipo t?rna??n? kald?r?p asmak için geminin kenar?nda bulunan sabit veya hareketli demir ask?: F??KA 
Çoban türküsü: KAYABA?I-?GLOG 
Ço?unlukla bir direkli,randas? olan, ince gövdeli hafif bir tür spor yelkenli: KOTRA 
Ço?unlukla tüccar yelkenlilerinde görülen yay biçiminde geriye k?vr?k bodoslama: KANCABA? 
Çok h?zl? gidebilen bir tür ke?if gemisi: SKAVUT 
Çok ince enli, uzun, narin ve hafif filika: FUTA 
Çubuklar?n ba?lanmas? için cundalar?ndan a?a?? ve geriye do?ru inen ve tekneye ba?lanan sabit arma: PATR?SA 
 
 
 
Daha çok Nil ?rma??nda kullan?lan bir tür küçük gemi: FELUKA 
Dalga serpintilerini önlemek için kay?klar?n küpe?tesine ba?tan k?ça do?ru yerle?tirilen tahta: TALAZLIK 
Dalgalar?n bordadan al?nmas? ile teknenin sancaktan iskeleye, iskeleden sanca?a sallanmas?: YALPA 
Dalyanlarda hazneyi kapamak için kullan?lan ipler: ?ILAMERA-?ULAMERA 
Dalyanlarda, zeytin kaz???ndan hazneye kadar gelen a? k?sm?: ETEK 
Dar, uzun ve hafif bir yar?? kay???, kik: FUTA 
Demir at?l?p kaloma verilirken zincirin gerilmesi: ROGA 
Demir atm?? bir geminin demirinin su içinde kalan bölümü: KALOMA-KAL?ME 
Demir atm?? gemi: RAS? 
Demir üzerinde bulunan teknelerin denizde bulunan zincir mesafesi: KALOMA 
Demir zincirinin akmas? için aç?lm?? deliklere geçirilmi? madeni oluk: LOÇA 
Demiri ortay alarak gemiyi bulundu?u do?rultuda yürütme: V?YA 
Demirin kullan?m?ndan önce, demiri griva babas?na çekmek ve ba?lamak için kullan?lan palanga: GR?VA 
Demirin vira edili?inde deniz dibinden kurtulup dimdik durdu?u vaziyet: AP?KO 
Demirlemek için gemi çapas?n? griva palangas? ile yukar? kald?r?p ba?lamaya yarayan zincir tak?m?: KAPON 
Demirlemek için verilen komut: FUNDO-FUNDA 
Demirlemekte olan bir gemide ç?pan?n ucunun suya de?ecek kadar indirilmesi: AKOVA 
Deniz araçlar?n?n kaplama k?s?mlar?n? üstüpü ile s?k??t?rarak ziftle onarmak: KALAFATLAMAK 
Deniz içinde zincirlerin birbirine dola?mas?: ISPARMAÇA 
Deniz ta??mac?l???nda gemiye yükleme ve bo?altma için tan?nan sürenin sona ermesinden sonraki süre: SÜRASTARYA 
Deniz ta??tlar?n? yönetmek: ABRAMAK 
Deniz ta??tlar?n?n pervanesi: USKUR 
Deniz teknelerinde ön taraf: BA? 
Deniz teknelerini karaya çekmek için bunlar?n alt?na sürülen yuvarlak a?aç: F?LENK 
Deniz teknelerinin iç yanlar?: ALABANDA 
Deniz ticaretinde, e?yan?n al?c?ya teslimini öngören bir anla?ma türü: SUPALAN 
Deniz ticaretinde, masraf ç?kt?ktan sonra kazanc?n sermaye ve tayfa aras?nda bölü?türülmesi: ÜÇÜRDÜM 
Deniz yolculuklar?nda geminin veya yükünün gördü?ü zarar: AVARYA 
Denizalt? personelinin torpidoya verdikleri isim: AAL 
Denizalt?larda, tanklarda, siperlerde kullan?lan ve bir engelin üstünden görmeyi sa?layan optik ayg?t: PER?SKOP 
Denizcilerin giydi?i kollu cepken: SALTAMARKA 
Denizcilerin peksimet k?r?klar?n? bir kap içinde ?slat?p,üzerine ya?da kavrulmu? so?an dökerek yapt?klar? yemek: PAÇAMORA 
Denizcilerinki gibi geni? ve yat?k yakaya verilen ad: MARNEL 
Denizcilik dilinde "temiz, düzgün, derli toplu" anlam?nda kullan?lan sözcük: NETA 
Denizcilik dilinde a?a??da, alt anlam?nda kullan?lan söz: ABA?O 
Denizcilik dilinde yelken indirmeye verilen ad: MAYNA 
Denizcilik i?letmelerinde gemi adamlar?n? gemilere tayin belgesi: ORD?NO 
Denizcilik kurallar?na ayk?r? durum: KARAVELA 
Denizcilikte "hep birlikte çekme, kald?rma" anlam?nda kullan?lan terim: Y?SA 
Denizcilikte armaya ç?k komutu: ÇAMAR?VA 
Denizcilikte ayn? hzimeti aral?ks?z olarak birkaç saat yapmak üzere ayr?lm?? meydana gelen vardiya grubu: NÖBETÇ? 
Denizcilikte bir dire?in yede serenin parçalar?n? geçici bir süre için birbirine sararak birle?tirmeye yarayan bir ip çe?idi: L?GADURA 
Denizcilikte bir donan?m? ters çevirme: BAT? 
Denizcilikte bir halat? germe veya gergin tutma: KASKA 
Denizcilikte bir palangan?n, makaralar?n?, trentilerini, vatalar?n? sökme: ISPASA 
Denizcilikte bir sereni istenilen durumda hareket ettirebilecek biçimde dire?e ba?layan bir tür ask?: TRUSA 
Denizcilikte bir ?eyin as?l durumunu yitirerek ba? a?a?? olmas?: KARGA 
Denizcilikte bir yere ba?l? halat? iyice germeye verilen ad: T?ZE 
Denizcilikte büyük yelkenleri yönetmek için kullan?lan ip: ?SKOTA 
Denizcilikte çarpma ve sürtünmelerden korunmak üzere, güvertesiz teknelerin,dubalar?n ve direklerin d?? kenarlar?na tak?lan ç?k?nt?: T?R?Z 
Denizcilikte çe?itli yükleri yukar? çekmek için halattan yap?lm?? sapan: ?ZB?RO 
Denizcilikte çok durgun deniz ve hava: BONAÇA 
Denizcilikte demirin deniz dibinden kurtulmas?, a??rl???n zincire binmesi an?: SALPA 
Denizcilikte demirin dipten kurtuldu?u an: AP?KO 
Denizcilikte direk bedenlerine sar?l? ve yana aç?lan yelkenlinin dire?e ba?lanan alt kö?esindeki yakaya verilen ad: AMORA 
Denizcilikte direklerin her iki bordas?na ba?lanabilmesi için gerilmi? tel halatlar: ÇARMIK 
Denizcilikte dur komutu: BANTA 
Denizcilikte eski kalafat üstüpülerini ç?karmada kullan?lan ucu kanca biçiminde kalafatç? aleti: MAVUÇ 
Denizcilikte gabya serenini kald?ran halat ve makara: MANTI 
Denizcilikte görü? mesafesi için kullan?lan bir terim: RÜYET 
Denizcilikte hiçbir döküntü bulunmad??? için tehlikesiz say?lan yere verilen ad: NETA 
Denizcilikte iki halat? ek yeri kal?nla?mayacak biçimde birbirine ekleme i?i: MAT?Z 
Denizcilikte kar??m?? olan halatlar için kullan?lan terim: GAMBALI 
Denizcilikte kemere yönünden gelen rüzgarla yelkenin dolmas?: APAZLAMA 
Denizcilikte kullan?lan bir tür ince halat: LENT?YE 
Denizcilikte kullan?lan halat aksam?ndan bir ip çe?idi: L?GADURA 
Denizcilikte kullan?lan tek dilli makara: TURNO 
Denizcilikte kullan?lan, etraf? ya?lanm?? ve ortas?nda üç delik olan yuvarlak tahta parças?: BO?ATA 
Denizcilikte kullan?lan, hindidtan cevizi liflerinden yap?lm?? halat: GOMBA 
Denizcilikte kullan?lan, üç ya da dört kollu halat: YOMA 
Denizcilikte kullan?lan,üçten dokuza kadar telin bir arada bükülmesi ile yap?lan halat: L?GADORA. 
Denizcilikte küreklerin suya her dald?r?l??? ve ç?kar?l???: HAMLA 
Denizcilikte makinelerin çevrilmesi için verilen komut: V?RA 
Denizcilikte olta ?amand?ras?n?n alt ve üst k?sm?nda bulunan ince uçlar: ANTEN 
Denizcilikte palangan?n makaralar?n?, halatlar? gev?eterek birbirinden uzakla?t?rma i?i: ?SPASA 
Denizcilikte safra anlam?nda kullan?lan sözcük: BALAST 
Denizcilikte tayfan?n nöbet de?i?tirmesine verilen ad: ISKINÇA 
Denizcilikte tiramola ederken rüzgara yüzey göstermeyen yelkenin ba??bo? dalgalanmas?: YAPRAKLAMA 
Denizcilikte topun ate?lenmesi için verilen komut: LOGA 
Denizcilikte üzerine flok yelkenlerinin çekildi?i sabit donan?ml? tel halatlara verilen ad: LARMO 
Denizcilikte ve havac?l?kta kullan?lan radyo seyir sistemi: LORAN 
Denizcilikte yatay serenlerin her iki ba??na verilen ad: CUNDA 
Denizcilikte yedek halat: PERMEÇE 
Denizcilikte yedek olarak kullan?lan ince halat: PERMEÇE 
Denizcilikte yelkeni bir bordadan öbür bordaya geçirme: KAVANÇO 
Denizcilikte yelkenin 45 derecelik aç? yapt??? rüzgara kar?? gidilen seyir biçimi: ORSA 
Denizcilikte yelkenin kandilisaya ba?lanan kö?e yakalar?na verilen ad: CÖRDE 
Denizcilikte yelkenleri dire?e ba?lamakta kullan?lan ip: KARULA 
Denizcilikte yük telinin hangi yönden gelirse gelsin tak?l?p çapariz vermesini önlemek için bir f?rdöndü etraf?nda dönebilen tek delikli makara: C?NBLOK 
Denizcilikte, bir cismin sa?a sola çarpmas?n? önleyen donan?m: AÇEVELE 
Denizcilikte, bir dire?in ya da serenin parçalar?n? geçici bir süre için birbirine sararak birle?tirmeye yarayan bir ip çe?idi: L?GADURA 
Denizcilikte, bir halat veya zincirin dola??p kördü?üm olmas?na verilen ad: TOCA 
Denizcilikte, bir serene ya da bir a?aca aç?lan delik: BAST?KA 
Denizcilikte, büyük ve yuvarlak burunlu tekneler için kullan?lan bir terim: HULK 
Denizcilikte, çekilmekte veya indirilmekte olan bir halat? veya zinciri bir yere ba?lamak için verilen komut: ABOSA 
Denizcilikte, güverteye ç?k komutu: CAMAR?VA 
Denizcilikte, hep birlikte yap?lan i?lerde gayret vermek için kullan?lan sözcük: Y?SA 
Denizcilikte, küreklerin denize dald?r?ld??? enli ve yass? ks?mlar?na verilen ad: PALA 
Denizcilikte, kuyu açmada, maden ocaklar?nda kullan?lan silindir: KAROT 
Denizcilikte, matafora cundalar? aras?na girilen ve üzerine can halatlar?n?n ba?land??? halat: KARANF?L 
Denizcilikte, postalar?n üzerine boyuna kaplanan, teknenin su geçirmezli?ini sa?layan saç veya tahtalar: KAPLAMA 
Denizcilikte, rüzgâr? ba?a alarak tramola ederken dümeni aksi yöne çevirmek için verilen komut: ORSALA 
Denizcilikte, suda yüzdürülerek çekilen ya da as?l? bir cismin sa?a sola çarpmas?n? önleyen donan?m: AÇEVELE 
Denizcilikte, yan yelkenlerinin dire?e ba?lanmas?nda kullan?lan ip: KARULA 
Denizcilikte, yar?m serenleri sa?a sola ya da ortaya çevirmek için bunlar?n ucuna ba?l? bulunan donan?m: ABL? 
Denizcilikte,tören için mürettebat?n küpe?te boyunca düzenli bir biçimde dizilmesi: ÇAMAR?VA 
Denizcilkikte, yalpa hareketinin ve ölü denizin bir gemiye yapt??? etkiyi incelemeye yarayan alet: OS?LOGRAF-OS?LOMETRE 
Denizde a??r cisimleri kald?rmaya, bat?k gemileri ç?karma veya ask?ya almaya yarayan, vinçli tekne ya da duba: ALGARNA 
Denizde batm?? olan bir geminin, bir nesnenin yerini ve durumunu ses dalgalar?yla saptayan sistem: SONAR 
Denizde seyir halindeki bir geminin, ba??n? ve k?ç?n? rüzgâr veya ak?nt? etkisiyle istenilen rotadan d??ar? ç?karmak: KAPTIRMAK 
Deriyle kapl? bir çe?it Eskimo kay???: UM?AK 
Derli toplu, düzgün anlam?nda kullan?lan denizcilik terimi: NETA 
Dikey serenlerin rüzgar? en elveri?li yönden alabilmek amac?yle düzenlenmesi: PIRASYA 
Direk bedenlerine sar?l? ve yana aç?lan yelkenlerin dire?e ba?lanan alt kö?esi: AMORA 
Direk ?apkas? ile kontra babafingo çubu?u aras?ndaki genellikle beyaza boyanan k?s?m: Z?FOS 
Direk ve c?vadralar?n alt ba?lar?n alt ba?lar?ndaki topuklar?n yerine oturmas? için aç?lm?? olan yuva: ISKAÇA 
Direk ve çubuklar?n armalar?n?n ba?land??? yer ile, üst ucundaki destemoralar aras?nda kalan k?sm?: KOLUMB?R 
Direk ve çubuklar?n cundalar?nda ba? ve k?ça do?ru inen sabit arma: ?STRALYA 
Direkler aras?ndaki istrelyalar üzerine aç?lan üçgen ?eklindeki yelkenler: VELENA 
Direklere tak?l? halatlar? ba?lamak için küpe?tenin iç taraf?nda bulunan delikli ve çubuklu levha: ARMADURA 
Direklerin güverteden itibaren üçüncü çubu?u: BABAF?NGO 
Direklerin her iki bordas?na ba?lanabilmesi için gerilmi? tel halatlar: ÇARMIK 
Direklerin üst uçlar?na geçirilmi? yuvarlak tabla: ?APKA 
Do?u Ak denizde kullan?lan üç direkli ve k?çüstü yüksek bir tekne: SAKOLEV 
Do?u Akdeniz limanlar? aras?nda sefer yapan yelkenli gemi: SAKULEVA 
Do?u Hint adalar?nda kullan?lan tek direkli bir çe?it yelkenli tekne: BUGGALOW 
Do?u Java?da kullan?lan bir çe?it bal?kç? teknesi: ALIS 
Do?u Karadeniz yöresine özgü bir tür k?y? teknesi: TAKA 
Dola?m?? halat: KAMBA 
Donanmalarda personel ve yük ta??mada kullan?lan en büyük filika: ??KAMPAV?YA 
Dört be? metre boyunda ve tek ki?ilik bir spor yelkenlisi: LASER 
Dört kö?e yelkenleri bo?arak yüzeylerini küçültme i?i: CAMADAN-RAMADAN 
Dört kö?e yelkenlerin yan yakalar?na, alt tarafa do?ru ba?lanan halat: BUR?NA 
Dö?eme tahtalar?n? silip temizlemeyen, ve rendeyle düzeltip cilalayan ki?ilere verilen ad: S?L?C? 
Dö?eme tahtalar?n?n alt?na çaprazlama olarak konulan uzun ve yass? direklerden her biri: KIZAKLIK 
Dö?eme tahtalar?n?n aras?n? üstüpü ile doldurup, macun veya ziftle t?kalayarak su geçirmez hale koyma i?i: KALAFAT 
Dümen ba??na tak?l?p dümenin istenilen tarafa bas?lmas? için kullan?lan demir veya a?açtan yap?lm?? kol: YEKE 
Dümen kullanmakla görevli bilgili ve tecrübeli tayfa: SERDÜMEN
Dümeni ortaya alarak gemiyi bulundu?u do?rultuda yürütmek için verilen emir: V?YA 
Dümenin alabildi?ince sa?a veya sola döndürülmesi: ALABANDA 
Dümenin k?ç bodoslamaya ba?lanabilmesi için, erkek ve di?i olarak konmu? olan mente?e: ??NEC?K 
Dümenin su içindeki en geni? k?sm?: YELPAZA 
Dumlup?nar denizatl?s?na 4 Nisan 1953?de çarparak batmas?na neden olan ?sveç yük gemisi: NABOLAND 
Dünyan?n ilk nükleer denizalt?s?n?n ad?: NAUT?LUS 
Dü?man sava? gemisini tutu?turmak, yakmak için kullan?lan gemi: BURLUTA 
Düz nehir gemisi: TOMBAZ 
 
 
 
Ege Denizinin ilk ça?larda Eski Deniz anlam?ndaki ad?: AR??PEL 
Eknenin karaya çekilmesini sa?layan alet: IRGAT 
En küçük boylu yar?? yelkenlisi: KADET 
Endonezya ve Malezya'da çe?itli tiplerdeki deniz ta??tlar?na verilen ad: KOLEK 
Eski devirlerde kullan?lan iki direkli yelkenli: A?RIPAR 
Eski devirlerde toplara ate? vermek için falya deli?ine koyulan alet: FONYA 
Eski dönemlerde kullan?lan iki direkli gemi: AGR?PAR 
Eski gemilerde, yerine oturtulan demiri emniyete almada kullan?lan zincir kamç?: KAPON 
Eski gemilerin k?ç yap?lar?nda kumandan kamaras?n?n omuzlara rastlayan k?sm?na veya çepeçevre k?ç taraflar?na yap?lan balkonlar: KANARYA 
Eski halatlar?n tellerini açarak yap?lan ve halat süngeri denen paspalarla gemi içindeki ?slak yerleri, su birikintilerini silip kurulamak: PASPALAMAK 
Eski M?s?rda ta??mac?l?kta kullan?lan bir tür çektiri: BAR? 
Eski Romal?lar'?n kulland??? be? kürekle çekilen sava? gemisi: PENTERES 
Eski teknelerde çarm?klar?n ucu: BO?ATA 
Eski ve usta gemici: ÇAÇA 
Eski Yunan'da, bir sava? filosunun amirali: NAUARKHOS 
Eski Yunanl?lar'ca kullan?lm?? bir çe?it hafif tekne: KERKUROS 
Eskiça?da kullan?lan bir sava? gemisi: B?REM?S 
Eskiça?'da Perslilerin Çanakkale Bo?az?n? geçmekte kulland???, yanyana eklenerek köprü olu?turan mavnalara verilen ad: SCHED?A 
Eskiden Akdeniz'de kullan?lm?? üç direkli bir tekne: P?NK 
Eskiden Amerika Birle?ik Devletleri nehirlerinde ta??ma i?lerinde kullan?lan büyük tekne: ARK 
Eskiden Dicle F?rat?ta kullan?lan yelkenli tekne: KAR 
Eskiden Do?u Karadeniz yöresinde kullan?lan bir kay?k tipi: MENEKS?LA-MONEKS?LA-MONOKS?LO 
Eskiden Ege Denizinde kullan?lan narin bir tekne: PRAÇ?RE 
Eskiden gemi demirlerini kald?rmada kullan?lan zincir donan?m?: KAVELETA 
Eskiden gemicilerin, i?çilerin gittikleri içkili, dansl? e?lence yeri: BALOZ 
Eskiden gemilerde kullan?lan bir çe?it kal?n sicim: ISPAVL? 
Eskiden gemilerde kullan?lan otuz dakikal?k kum saati: M?NOTA 
Eskiden haberle?me ve irtibat hizmetlerinde kullan?lan h?zl? ve hafif gemi: AV?ZO 
Eskiden ?stanbul ve Marmara denizinde ticaret e?yalar? ta??mada kullan?lm?? büyük gemilere verilen ad: SALAPURYA 
Eskiden k?y? koruma gemileri için kullan?lan deyim: VARDAKOSTA 
Eskiden kullan?lan büyük, üç kö?e, yelkenli yük gemisi: MAVNA 
Eskiden kullan?lan üç direkli, bir tür yelkenli sava? gemisi: F?RKATEYN 
Eskiden kullan?lan, k?ç taraf? yüksek, h?zl? giden yelkenli: ÇEKELEVE 
Eskiden kullan?lm?? ince, uzun zarif bir kay?k: HANIM??NES? 
Eskiden sava? gemilerinin burun bölümüne eklenen ve dü?man gemilerine çarpt???nda hasar olu?turan donan?m: MAHMUZ 
Eskiden yelken yap?lan bir cins kuma? yada kuma?tan yap?lan ve gemicilerin hamak olarak kulland?klar? yatak: BRANDA 
Eskiden Yemen k?y?lar?nda kullan?lan ve tek parça kütükten oyularak yap?lan ince yap?l? tekne: HUR? 
Eskiden yolcu ve yük ta??makta kullan?lan iki direkli küçük tekne: BUGALET 
<br><br>
Filika armozlar?n? kalafatlamakta kullan?lan alet: PAR?LE 
Filika büyüklü?ünde buharla i?leyen deniz teknesi, küçük vapur: ÇATANA 
Filika büyüklü?ünde motorlu tekne: ÇATANA 
Filika küreklerinin filikadan içeride kalan ve tutulan k?s?mlar?: TOPAÇ 
Filika ve sandal gibi hafif tekneleri r?ht?ma veya iskeleye ba?lamak için kullan?lan alet: PAR?MA 
Filika veya demirleri asmak için kullan?lan gemi eleman?: METAFORA 
Filika, sandal gibi küçük tekneleri r?ht?ma ba?lamaya yarayan halat: PAR?MA 
Filikalar ve kotralarda ve baz? küçük teknelerin k?ç aynal??? üzerinde bulunan dire?e çekilen yam?k dörtgen ?eklindeki yelken: BOCURUM 
Filikalarda kürekleri ba?tan k?ça do?ru hareket ettirmek: S?YA 
Filikalar?n ba? ve k?ç taraflar?nda ba?lama amac? ile kullan?lan yeterli uzunluktaki ince halat: PAR?MA 
Filikalar?n suyunu bo?altmak için yap?lm??, a?aç kepçeler: ÇAMÇAK 
Filikalar?n ve sandallar?n üzerine tenteleri germek için teknenin ba??na ve k?ç?na dikilen k?sa gönderlerden her biri: ?STALYOZ 
F?rat ?rma??nda kullan?lan içi ve d??? ziftle kapl? yuvarlak bir sepetten olu?an bir tür sandal: KUFE 
F?rat ve Dicle nehirlerinde kullan?lan küçük teknelerin k?sa küreklilerine verilen ad: G?RAFA 
F?rt?nal? havalarda gemiyi ustal?kla yönetmek: ABRAMAK 
F?rt?nal? havalarda pruva ana istrelyas? üzerine aç?lan flok: VELED?BARKA 
Flasalar?n bir tarafa bükülmesi sonucu halatta elde edilen elemanlar: KOL 
Flok ve randa yan yelkenlerin kandilisas?: ÇÖRDEK 
Flok yerine çekilen çok daha büyük flok: GENOVA 
Floklar?n aç?ld??? istralya: LARMO 
Fok bal??? derilerinden dikilerek yap?lan ve ta??ma i?lerinde kullan?lan Eskimo kay???: UM?AK 
Fok derisinden yap?lm?? Kamçatka kay???: BAYDAR 
 
 
 
Gabya mantileri üzerine ba?lanan palanga, flok ve yan yelkenleri kandilisas?: ÇÖRDEK 
Gabya sereninin cundas?ndan aç?lan cunda yelkeni: KORDEL?SA 
Gabya ve babafingo çubuklar?n? yerlerine sürmek veya bunlar? a?a??ya indirmek için donat?lan selviçeler: GINDAZO 
Gabya ve babafingo çubuklar?n?n topuk taraflar?nda aç?lan deliklerden geçirilerek uçlar? mavnalara dayat?lan demir veya a?aç takozlar: kA?KAVAL 
Gabya yelkeninin çanakl??a sürülüp zedelenmesini önlemek için yelkenin k?ç taraf?na vurulan enlice astar: SOFRA 
Gabyadan sorumlu denizci: GABYAR 
Ganj nehrinde kullan?lan bin kay?k cinsi: DAK 
Ganj nehrinde kullan?lan kay?k: DAK 
Ganj nehrinde, yük ta??mak için kullan?lan alt? düz tekne: PAT?LE 
Gemi adamlar?n? gemilere atama belgesi: ORD?NO 
Gemi ambar?: BUNKER 
Gemi ana güvertesinin gemi pruvas?nda kalan k?sm?: BA?ÜSTÜ 
Gemi armas?nda bulunan oynak halat: SELV?ÇE 
Gemi bordalar?na, küpe?telerine aç?lan dörtgen biçiminde delik: LOMBAR 
Gemi bordas?ndaki top ç?kar?lan dört kö?e bo?luk ve aç?kl?k: SAPARTA-ZAPARTA 
Gemi bordras?nda boya ve temizlik yapmak için halat ve bordralara güverteden sark?t?lan tahta: TIRAKA 
Gemi boyunca uzayan geçit: KOR?DOR 
Gemi çapas?na ba?l? bulunan kalan halat ya da zincir: GEMENE 
Gemi çapas?nda kollar?n birle?ti?i ?i?kin yer: MEME 
Gemi çatmas?nda e?ri parça: PARAÇOL 
Gemi çifte demir att???nda zincirlerin dola?mas?n? önlemek için kullan?lan donan?m: KARAMUSAL 
Gemi demiri: M?RSAT-ÇAPA-LENGER 
Gemi demirini denize b?rakma i?lemi ve demirlemek için verilen komut: FUNDO 
Gemi demirinin ucundaki yass? parça: TIRNAK 
Gemi demirinin zinciri: GOM?NA 
Gemi demirinin zincirini denize verme: AYBOC? 
Gemi dire?i(esk.): ENCER 
Gemi dire?inin ayakl???: ISKAÇA 
Gemi direklerinin k?ç tarafa do?ru olan e?imi: YATIM 
Gemi direklerinin üstünde, çanak biçiminde, etraf? delikli gözetleme yeri: ÇANAKLIK 
Gemi dümeni: HALA?E 
Gemi enkaz?, bat?k: LA?E 
Gemi güvertelerinde kamaralar? ayd?nlatmak için aç?lan küçük kaporta: ?SP?RALYA 
Gemi güvertelerinde, sular?n d??ar?ya akmas? için bordalara aç?lan delik: FRENG? 
Gemi güvertesinde enine konmu? kiri?lerden her biri: K? 
Gemi güvertesinde gemizincirinin geçti?i delik: LOÇA 
Gemi güvertesinde sular?n d??ar?ya akmas? için aç?lan delik: FRENG? 
Gemi güvertesinin enine konmu? kiri?lerinden her biri: KEMERE 
Gemi halat?n?n gev?etilip bo?a b?rak?lmas?: LAÇKA 
Gemi halatlar?n?n ba?land??? iskelelerde bulunan büyük demir düzenekler: BABA 
Gemi için, pervaneyi ters yönde çevirme: TORN?STAN 
Gemi içini ayd?nlatmaya yarayan zeytinya??yla yanan siperli fener: MAPA 
Gemi içinin ayd?nlanmas?ve hava almas?amac?yla güvertede aç?lm??bulunan camekânl?yer: KAPORTA 
Gemi kalafat?nda ,buharl? makinelerde, temizlik i?lerinde, otomobilcilikte kullan?lan didilmi? kendir: ÜSTÜPÜ 
Gemi kamaralar?n? ayd?nlatmak için güvertelerde aç?lan küçük yuvarlak caml? kaporta: ?SP?RALYA 
Gemi kaptan?: SÜVAR?BEY 
Gemi karinas?nda olu?an yosun, yap??an midye vb. yabanc? maddye verilen ad: SAKAL 
Gemi kazanlar?nda yanmay? sa?layan hava ak?m?: DRAFT 
Gemi kileri: KUMANYA 
Gemi kiralama: ISKAPARMA 
Gemi omurgas?: KAR?NA 
Gemi omurgas?n?n ba? ve k?ç taraf?ndan yukar?ya uzanan a?aç ya da demir direklerden her biri: BODOSLAMA 
Gemi personelin tekne boyunca yanyana selamlama için dizilmesi: ÇIMAR?VA 
Gemi personelinin oturdu?u, yemek yedi?i ve yatt??? güverte alt bölümleri: MANGA 
Gemi personelinin tören için güvertede düzenli bir biçimde s?ralanmas?: CAMAR?VA 
Gemi safras?: SABURA-BALAST 
Gemi serenlerini direklere as?l? tutan halat ve makara: MANT? 
Gemi seyahati: KRUVAZ?YER 
Gemi teknesi: NAV 
Gemi teknesinin su içinde kalan bölümü: KAR?NA 
Gemi toplar? için haz?rlanm?? siperli yer: BARBET 
Gemi toplar?n?n at?? yapt?klar? d??ar?ya aç?lan kapakl? k?s?mlar?: LOMBAR 
Gemi ve sandallarda halat?n geçmesi için teknenin kenar?na tutturulmu? aç?k a??z biçiminde maden parçalar: KURTA?ZI 
Gemi ve teknelerde kullan?lan tahta: GERDEL 
Gemi veya büyük bot: VESSEL 
Gemi veya tekne içindeki kap?lara ve güverteden a?a?? ini? ve ç?k?? merdivenlerinin üzerindeki kapal? yerlere denir: KAPORTA 
Gemi ya da deniz araçlar?n?n herhangi bir sebeple sancak veya iskele taraf?na yan yatmalar?: BAYILMA 
Gemi yada tren yata??: KU?ET 
Gemi yap?lan yer: TERSANE 
Gemi yap?m?nda i?çilerin bölümler aras? geçi?ini sa?lamak için açt?klar? delik: CUGUL 
Gemi yelken ve tenteleri ile personele ait çama??rlar?n kurutulmas? için pruva gönderi ile geri taraf?ndaki bir yere gerilen halat: KASAVELE 
Gemi yüklemelerinde kullan?lan, halat veya zincirden yap?lm?? iki ayakl? ve ayaklar?n?n alt ba?lar? t?rnakl? yahut kancal? çengel: ÇIRÇIL 
Gemi zincirinin su içindeki bölümü: KALOMA 
Gemi, bot veya tekninin yana??k oldu?u yerden ayr?lmas?: AVARA 
Gemi: SEF?NE-SAB?HA-KE?T?-FÜLK 
Gemici anlam?nda eski sözcük: NUT? 
Gemici ç?ra??, küçük ya?taki tayfa yama??: M?ÇO 
Gemici düdü?ü: S?PS? 
Gemici feneri: FANUS 
Gemici gömle?i: AKSAYA 
Gemici kamas?: KAVELA 
Gemici pusulas?: KART? 
Gemici, i?çi vb. kimselerin e?lenmek için gittikleri içkili, dansl? yer: BALOZ 
Gemicilerin gayret sözü: HEYAMOLA 
Gemicilerin, peksimet k?r?klar?n? bir kap içinde ?slat?p, üzerine ya?da kavrulmu? so?an dökerek yapt?klar? bir tür yemek: PAÇAMORA 
Gemicilikte bir ?eyi sa?lamla?t?rmak için kullan?lan bez, halat, a?aç vb.: ASTAR 
Gemicilikte halat germe: T?ZE 
Gemide bulunanlarda salg?n hastal?k bulunmad???n? gösteren resmi belge: PRAT?KA 
Gemide direklere tak?l? halatlar? ba?lamak için küpe?tenin iç taraf?nda bulunan delikli ve çubuklu levha: ARMADURA 
Gemide hareket halinde bulunan bir halat?n veya zincirin, bir an durdurulmas? için verilen komut: ABOSA 
Gemide hava bacalar?: MAN?KA 
Gemide k?sa çarm?k: R?L? 
Gemide ta??nan yük için ödenen ücret: NAVLUN 
Gemide tayfa ba??: LOSTROMO 
Gemide tayfadan sonra gelen, ayak i?lerine bakan ki?i: M?ÇO 
Gemide teslim sat??: FOB 
Gemide türlü i?lerde çal??t?r?lan i?çi: TAYFA 
Gemide yan yelkenin dire?e ba?lanan alt kö?esi: AMORA 
Gemide yap?lan, mümkün oldu?unca gerçeklere uygun, uygulamal? e?itimler: ROLE 
Gemide, yelkenlerin aç?lmas?: AMORA 
Gemideki mallar? gösteren ve gümrük idaresine verilen liste: MAN?FESTO 
Gemideki pencerelere verilen isim: LUMBUZ 
Gemilerde a??r yük ta??maya yarayan, iki küçük ve kal?n tekerle?i olan el arabas?: BOC? 
Gemilerde ambar: PORTUÇ 
Gemilerde ate?çiye ate?i harland?rmak için verilen komut: FAYRAP 
Gemilerde balast tanklar?nda postalar?n omurgaya yak?n bölümlerine aç?lan delikler: LEV 
Gemilerde ba?tan birinci direk ile ikinci dire?in serenlerine ba?l? oynak halatlar?n makaras?: BRAGOT 
Gemilerde bayraklar? dire?e çekmekte kullan?lan ince ip: SAVLA-SAVLO 
Gemilerde borda kaplamalar?n en üst bölümü: KÜPE?TE 
Gemilerde cankurtaran sandallar?n? oturtmak için güverteye konulan sehpa: KALASTRA 
Gemilerde çe?itli anlamlar ta??yan ???kl? i?aretlerin topluca s?raland??? direk: NOEL A?ACI 
Gemilerde demir zincirin geçti?i delik: LOÇA 
Gemilerde denizcilik kurallar?na ayk?r? durum: KARAVELA 
Gemilerde dire?in üst k?sm?n? tutmak için yap?lm?? parçan?n üzerine oturtuldu?u dire?in iki yan?ndan ç?kan tahta parçalar: MAUNA 
Gemilerde direkleri sudan korumak için üstüne kal?n brandadan çevrilen k?l?f veya a?açtan yap?lan çerçeve: F?STAN 
Gemilerde d?? kaplaman?n dayand??? iskelet: KABURGA 
Gemilerde dolap, ambar: PORTUÇ 
Gemilerde dümen evinin bulundu?u k?ç ç?k?nt?s?: KEPÇE 
Gemilerde görevli en k?demli porsun astsubay?: BA?PORSUN 
Gemilerde güverte ve borda kaplama tahtalar?n?n yan yana gelmeleri sonucu aralar?nda olu?turduklar? çizgi: ARMOZ 
Gemilerde güvertelere al?nan filika vb. Küçük vas?talar? oturtmak amac?yla kal?n kütüklerden yap?lm?? yuvalar: KALASTRA 
Gemilerde içine içme suyu konulan ortas? bas?k küçük f?ç?: KARTEL 
Gemilerde iki a?ac?n uç uca gelmesiyle olu?an aral?k: SOKRA 
Gemilerde ileri yolda verimi artt?rmak için pervane evinin çevresine yerle?tirilen metal sacdan özel profil: NOZUL 
Gemilerde i?aret vermek amac?yla kullan?lan çan: KAMPANA 
Gemilerde i?aretçi erlerin kulland??? dürbün: AYNA 
Gemilerde iskeleden ç?karken tutulan halat: VARDAMANA 
Gemilerde kamara: KAB?NETO 
Gemilerde küçük makara: MANDAR 
Gemilerde kullan?lan bir çe?it kal?n sicim: ISPAVL? 
Gemilerde kullan?lan demir halka: ANELE
Gemilerde kullan?lan hassas saat: DEKVAÇ 
Gemilerde kullan?lan ince ip: L?GADURA 
Gemilerde kullan?lan katrana verilen ad: EFRENÇ 
Gemilerde kullan?lan küçük makara: MANDAR 
Gemilerde kullan?lan küçük su f?ç?s?: KARTEL 
Gemilerde kullan?lan, sert a?açtan yap?lm?? bir çe?it i?ne: KAVELYA 
Gemilerde malzeme, alet ve teçhizat?n sakland??? kapal? küçük yerler: LOKER 
Gemilerde mizana dire?inin gerisindeki yelken: RANDA 
Gemilerde mutfak: KUZUNE 
Gemilerde nöbet de?i?imi: ISKANCA 
Gemilerde pruva direkleri üzerinde yer alan gözetleme yeri: V?GLA 
Gemilerde pruvan?n hemen önüne, h?z kazand?rmak için konulan, yunuslar?n burnuna benzer ç?k?nt?ya verilen isim: BULB 
Gemilerde sancak çekmede ve i?aret kald?rmada kullan?lan ince halat: SAVLO 
Gemilerde tayfa ve erlerin ba?taraftaki ko?u?lar?: BA?ALTI 
Gemilerde teçhizatlar? korumak üzere üstlerine örtülen branda k?l?flar: KAPELA 
Gemilerde temizlik i?lerinde kullan?lan, saç veya pirinç çemberli tahta kova: GERDEL 
Gemilerde üzerine üçgen yelken as?lan e?ik seren: ARTENE 
Gemilerde ve iskelelerde halat atan ya da toplayan ki?i: ÇIMACI 
Gemilerde ve teknelerde ba?tan k?ça kadar dö?enmi? tahta veya madeni platform dö?eme: GÜVERTE 
Gemilerde ve yap?larda kullan?lan, yatay kollarla ve bir kaç ki?i taraf?ndan çevrilen bocurgat: IRGAT 
Gemilerde ve zahire ma?azalar?nda ya?ayan hamam böce?i: KAKKERLAK 
Gemilerde ya da sahilde can kurtarma filikalar?n?n as?ld???,ve filikalar? indirip kald?rmaya yarayan vinç sistemlerine verilen ad: MATAFORA-DAV?T 
Gemilerde yatay pistonlu bir istim makinesiyle çal??an tulumba: DONK? 
Gemilerde y?kanan çama??rlar?, yelkenlere ve brandalara asarak kurutmak için genellikle pruva dire?inden ba? tarafa geçirilen halat: KASAVELE 
Gemilerde yolculara hizmet eden kimse: KAMAROT 
Gemilerde, ambarlara ve makine bölümüne hava vermek için güverteye aç?lan baca: MAN?KA 
Gemilerde, bayraklar? dire?e çekmekte kullan?lan ince ip: SAVLA 
Gemilerde, doktor yan?nda çal??an s?hhiye eri: AYVAZ 
Gemilerde, içlerine içme suyu konulan, ortas? bas?k küçük f?ç?: KARTEL 
Gemilerde, üstüne üçgen ?eklinde yelken açmak için dire?in ortas?na e?ik as?lan seren: ARTENE 
Gemilerde, üzerine halat veya ip geçirip tutturmaya yarayan a?aç veya metalden yap?lm??k?sa de?nek: ÇEL?K 
Gemilerde, y?kanan yelken, tente ve personel çama??rlar?n?n as?l?p kurutulmas? için, genellikle ba? direkten ba? tarafa gerilen halat: KASAVELE 
Gemilerde, yük kald?rmakta kullan?lan çe?itli malzeme: SAPAN 
Gemilerdeki pencerelere verilen isim: LUMBUZ 
Gemilerdeki safra: SABURA 
Gemilerdeki usta gemicilere verilen ad: MARNEL 
Gemilere ve yak?n k?y?lara yük ta??yan güvertesiz bir tür tekne: MAVNA 
Gemileri ba?lamada kullan?lan, üç ya da dört kollu halat: YOMA 
Gemileri iskele, r?ht?m veya ?amand?raya ba?lamaya yarayan kal?n halat: PALAMAR 
Gemileri, farkl? iki su düzeyinin birinden öbürüne a??rmak için yap?lm?? ara havuz: LOK 
Gemileri, limanlar? ve k?y?lar? dalgalardan korumak amac?yla liman ve k?y?lar önlerine yap?lan setler: DALGAKIRAN 
Gemilerin alabilece?i yükü belirtmekte kullan?lan, bir tona e?it birim: TON?LATO 
Gemilerin ana güvertesi alt?ndaki enine ve boyuna bölmelere ay?ran dü?ey bölme: PERDE 
Gemilerin armalar?n? parçalamk için kullan?lan birbirine ba?l? güllelerin ad?: PALAKETE 
Gemilerin bar?nabilecekleri koy: ÇEKMECE 
Gemilerin ba? bodoslamalar?n?n su içindeki k?sm?nda ileri do?ru uzanan ?i?kin k?s?m: BULB 
Gemilerin ba? ve k?ç taraflar?nda üst güvertelerden yukar?da kalan güverteler: KASARA 
Gemilerin ba?tan ikinci dire?i: GIRAND? 
Gemilerin bordalar?nda veya su kesimlerinin alt?nda mermi ve top isabetiyle aç?lan delikler: RAHNE 
Gemilerin bordra kaplamalr?n?n güverte birle?me yerlerinin s?zd?rmazl???n? sa?lamakla yükümlü ki?i: KALAFATÇI 
Gemilerin dalgalara, ak?nt?lara kap?larak yer de?i?tirmemesi için suya at?lan, zincirle gemiye ba?l? bulunan, ucu çengelli a??r demir araç: ÇIPA 
Gemilerin demir att??? yer: FONDA 
Gemilerin h?zlar?n? ölçmekte kullan?lan alet: PARAKETE-PARAKETA 
Gemilerin iç k?s?mlar?n? ayd?nlatmak için bordalara ve güvertelere aç?lm?? olan yuvarlak delikler: LUMBUZ 
Gemilerin kaburgalar?n? meydana getiren e?ri a?açlara verilen ad: ISKARMOZ 
Gemilerin mizana dire?inin gerisindeki yelken: RANDA 
Gemilerin r?ht?ma veya iskeleye ba?lanmas?nda halattan daha kal?n yomalara verilen isim: PALAMAR 
Gemilerin üst güvertelerinde ve palavralar?nda bulunan mutfak: GAL? 
Gemilerin veya kazanlar?n ba? k?s?mlar?n? sa?lamla?t?rmak için destek olarak kullan?lan a?aç, tunç veya demir parças?: PAYANDA 
Gemilerin yan yana gelen kaplama tahtalar?n?n birle?me yeri: ARMUZ 
Gemilerin yolculu?u s?ras?nda yükünün ya da kendisinin gördü?ü zarar: AVARYA 
Gemilerin yükleme ve bo?altma yapmas? için r?ht?mlarla çevrili havuza verilen ad: DOK 
Gemilerin, yana?ma kalkma manevralar?nda, gemiden verilen palamarlar? iskeleye takmak, ç?karmak görevini yapan i?çi: PALAMARCI-ÇIMACI 
Gemin demir att??? yer: FONDA 
Gemin demirden olan damakl?k bölümü: ÇEBE? 
Gemin uçlar?na ba?lanarak hayvan? yöneltmeye yarayan kay??: D?ZG?N 
Geminin ana çubuk bo?adalar?n? bordaya ba?layan demir halkalardan her biri: LANDA 
Geminin ana güverte düzeyinde, bordalar?n birbirine paralel oldu?u yere kadar uzanan k?ç e?meci: MORF?DAR 
Geminin arkas?: PUPA 
Geminin ba?l? oldu?u liman?n ad? yaz?lan düz veya yuvarlak k?ç bölümü: AYNALIK 
Geminin ba? ile k?ç? aras?nda inik meyil veya k?ç tarafta su kesiminin alt?ndaki dar kesim: ÇALIM 
Geminin ba? taraf?: KEREMPE 
Geminin ba? taraf?ndaki direk üzerinde bulunan küçük çan: KAMPANA 
Geminin ba? taraf?ndaki yat?k dire?in (c?vadran?n) d??ar?ya do?ru uzanan parças?: BASTON 
Geminin ba? taraf?ndan havaya do?ru biraz kalk?k olarak uzat?lm?? bulunan direk: CIVADRA 
Geminin ba??n? rüzgâra çevirme komutu: BOCA-POCA 
Geminin ba?ka bir gemiden veya k?y?dan uzakla?mas?: AVARA 
Geminin Ba?-k?ç do?rultusunda e?imli durmas?: TR?M 
Geminin ba?tan ikinci dire?i: GFARND? 
Geminin borda kaplamalr?n?n, ba? ve k?ç bodoslamalar?na biti?mek için kavis yapt??? noktalarla bodoslamalar aras?nda kalan k?s?m: OMUZLUK 
Geminin bordas?ndaki top ç?kart?lan dört kö?e aç?kl?k: SAPARTA-ZAPARTA 
Geminin çekti?i suyu göstermek için ba? ve k?ç bodoslamalar? üzerine konulan i?aretler: KANA 
Geminin çe?itli yerlerinde kullan?lan ve kullan?ld??? yere göre belirli bir uzunlu?u olan ince halat: SALVO 
Geminin c?vadras?na çekilen üçgen yelken: FLOK 
Geminin demir almas?: ?RSA 
Geminin demir att??? yer: FONDA 
Geminin direk, seren, yelken ve ip gibi donan?m?n? düzenleyen usta: ARMADOR 
Geminin eksinine dikey olarak konulan çubuklara verilen ad: PANYOL 
Geminin en geni? yeri: MASTUR? 
Geminin götürü olarak kiralanmas?: ISKARSO 
Geminin gövde çat?s?n? kuran postalar? uçlar?ndan birbirine ba?layan yap? unsuru: KEMERE 
Geminin hangi devlete ait oldu?unu gösteren bayrak: BANDIRA 
Geminin her hangi bir sebeple ba? taraf?n?n k?ç tarafa oranla daha fazla suya batmas?: BA?LI 
Geminin içindeki en alt bölüm: S?NT?NE 
Geminin izledi?i yol: ROTA 
Geminin kaburgalar?n? birbirine ba?layan demir ku?ak: ?STRALYA 
Geminin kaplama tahtalar? aras?n? üstüpü ile doldurup ziftleyerek su keçirmez duruma getirme: KALAFAT 
Geminin madeni kütlesinin pusula i?nesinde meydana getirdi?i etki: SAPMA 
Geminin mizana dire?inin gerisindeki yelken: RANDA 
Geminin ön bölümünde çapan?n bulundu?u yer: BA?ÜSTÜ 
Geminin ön taraf?: PRUVA 
Geminin orta bölümü: BEL 
Geminin rüzgar alan yönü: ORSA 
Geminin rüzgar almayan yan?: BOCA 
Geminin rüzgar üstüne veya alt?na dönmesi için yelkenlerin baz?s?n? gev?etme, baz?s?n? germe i?lemi: T?RAMOLA 
Geminin satteki h?z?n? anlamak için kullan?lan ayg?t: PARAKETE 
Geminin sol yan?: ?SKELE 
Geminin su kesiminden a?a?? bölümünün ba? ve k?ç bodoslamas?na do?ru darla?mas?: ÇALIM 
Geminin sürekli en üst güvertesinin de üzerinde kalan k?sa güverteler: KASARA 
Geminin üst k?sm?na ç?kabilmek için iskele, yani merdiven te?kil etmek üzere çarm?hlara ayk?r? ve kaz?k ba?? ile ba?lanm?? ince halatlar: ISKALAR?YA 
Geminin veya kay???n yan?: BORDA 
Geminin yan?nda s?ral? ?ekilde duran toplar?n tümü: SAPARTA-ZAPARTA 
Geminin yan?ndan vurarak gemiyi sarsan dalga: KARINTI 
Geminin yükünün pek s?k? olarak istif edilmesi: ISKARÇA 
Geminin zincirini toplay?p demirini kald?rmaya haz?r bulunmas?: AP?KO 
Geminin, rüzgâr?n geldi?i yöne döndürülmesi: ORSA 
Gemisini gemi ticaretinde kullanan gemi sahibi: DONATAN 
Gemiye çarpacak torpidonun patlama noktas? karinadan uzak tutmak için karina d???na intibak ettirilerek eklenmi? ?i?kin bölme: BALÇ 
Gemiyi ba?tan ya da k?çtan halatla karaya ba?lama: ABA?O 
Gemiyi istenen bir yerde tutmak için bir zincirle denize at?lan, iki ya da daha çok kolu bulunan gemi demiri: Ç?PO 
Gemiyi veya tekneyi istenilen rotaya döndükten sonra, istenilen yöne seyredilmesi için verilen komut: V?YA 
Genellikle nakliye amaçl? kullan?lan ancak içinde toplarda bulunan, tek direkli gemilere verilen ad: A?R?BAR 
Genellikle tek direkli, randal?, ince ve hafif spor yelkenlisi: KOTRA 
Genellikle Venedik?te kullan?lan bir kay?k: GONDOL 
Gerilmi? halatla ta??ma: VARAGELE 
Gezi amac?yla kullan?lan iki direkli gemi: GULET 
Gezinti için kullan?lan küçük vapur: MU? 
Ghanj Nehrinde, yük ta??mak için kullan?lan alt? düz tekne: PAT?LE 
G?rg?r a?lar?n?n kur?un yakas?ndaki halklar?n içinden geçip vinçle çekildi?inde a??n tor k?sm?n?n torba halinde tekneye al?nmas?na yarayan çelik tel: ?ST?NGA 
Göllerde ve ?rmaklarda bal?k avlamakta kullan?lan, alt? düz küçük tekne: BORAN?ÇE 
Gondol?a benzer kay?k: PEREME-PELEME 
Gösteri yapan e?lence teknesi: BARÇ 
Grandi dire?inin en alt sereni ve bu serene çekilen yelken: MAY?STRA 
Grandi ve bocurum direkleriyle donat?lm?? iki direkli yelkenli tekne: YOVL 
Güney Amerika?da kullan?lan bal?kç? sal?: BALSA 
Güney Anadolu?da ya?ayan Türkmenler aras?nda yayg?n olan ve ?r?zva da denilen telli çalg?: KARADÜZEN 
Günümüz donanmalar?nda personel ve yük ta??mada kullan?lanbüyük filika: ??KAMPAV?YA 
Günümüz donanmalar?nda personel ve yük ta??malar?nda kullan?lan en büyük filika: ??KAMPAV?YA 
Günümüz Türkiye topraklar?nda yap?m? tamamlanan ve kullan?ma sunulan ilk buharl? gemi: ESER? HAYIR 
Güveretenin dö?enebilmesi için posta uçlar?n? birle?tiren, enine konan k?s?mlard?r: KEMERE 
Güverte borda kaplama tahtalar?n?n yan yana gelmeleri sonucu aralar?nda olu?an çizgi: ARMOZ 
Güverte dö?emesinde iki a?ac?n uç uca gelmesiyle olu?an aral?k: SOKRA 
Güverte dö?emesinde iki a?ac?n uç uca gelmesiyle olu?an aral?k: SOKRA 
Güverte dö?emesine bindirilen kemerelerin aras?ndaki k?za ç?talar: GERDER 
Güverte kenarlar?nda yüklerin ve insanlar?n denize dü?memesi ve dalgalar?n güverteye fazla gelmemesi için yap?lan gemiyi tamamen saran dik levhalar: PARAMPET 
Güverte korkulu?u: PARAPET 
Güverte locas?n?n alt?ndaki demir kol: KASTANYOLA 
Güverte üstündeki borda kaplamas?: KÜPE?TE 
Güverte ve borda kaplama tahtalar?n?n aras?ndaki çizgi: ARMUZ 
Güverte veya makinede görevli gemici veya ate?çi: NÖBETÇ? 
Güvertedeki suyun denize ak?t?labilmesi için yal? kütükleri üzerinden bordaya aç?lan oluklu delikler: F?RENG? 
Güvertenin dö?enebilmesi için posta uçlar?n? birle?tiren enine konan k?s?mlar: KEMERE 
Güverteyi ya?mur ve güne?ten korumak için güverte üzeriene aç?lan branda veya ba?ka bir malzememden yap?lm?? örtü: TENTE 
 
 
 
Haberle?meye yarayan bir tür süratli vapur: AV?ZO 
Hafif z?rha sahip, f?rkateynden küçük, sahil devriye gemilerinden büyük sava? gemilerinin ad?: KORVET 
Halat dikme i?lemlerinde kullan?lan sert bir a?açtan yap?lm?? havuç ?ekline benzeyen malzeme: KAVELA 
Halat sarg?s?: BADERNA 
Halat tellerinden örülmü? ip: SALMASTRA 
Halat ucu: ÇIMA 
Halat ve zincir ebad?n? ölçmek için kullan?lan bir ölçü: BURGATA 
Halat ve zincirlerin iyi toplanmamas?ndan ileri gelen dola??kl?k ve burulma: GAMBA 
Halat veya zincirin kopmas?: KES?LD? 
Halat volta etmek için a?aç veya metalden yap?lm?? silindirik biçimde güverte veya r?ht?ma ba?lanm?? bir eleman: BABA 
Halat yuma??: RODA 
Halat, elincesi veya yomalar?n uç k?sm?: ÇIMA 
Halat? germe, gergin tutma'' anlam?nda kullan?lan denizcilik terimi: KASKA 
Halat? meydana getiren incecik ipler: FLASA 
Halat?n a??nabilecek yerine sar?lan bez, halat sarg?s?: BADERNA 
Halat?n örselenecek yerinde tel ya da sicimle yap?lan sarg?: FAÇUNA 
Halat?n sabitlenmesi için kendi üzerinde veya ba?ka bir yere bir kere sar?lmas?: VOLTA 
Halat?n veya bir yoman?n sa?a veya sola do?ru kollar?n?n bükülmesi: BÜKÜN 
Halatlar? sarmak için güverteye yerle?tirilmi? küçük baba: B?TA 
Halatlar?n ba?l? bulunduklar? yerlerden fora edilmesi için verilen kumanda: MOLA 
Halatlar?n çevresini belirten birim: BURGATA 
Halatlar?n ç?malar?na aç?lmayacak ?ekilde yuvarlak ?ekilde yap?lan ve diki?le emniyete al?nan yuvarlak büyük halkalar: KASA 
Halatlar?n ç?malar?nda kasa yapmakta kullan?lan madeni halka biçimindeki malzeme: RADANSA 
Halatlar?n diki?lerinde kullan?lan demir veya a?aç kama: KAVELA 
Halatlar?n façunas?nda kullan?lan ip: G?RCALA 
Halatlar?n façunas?nda kullan?lan, katranl? kendirden yap?lm??, üç katl? ve sa?a bükülmü? ip: GIRCALA 
Halatlar?n kal?nl???n? anlatmak için kullan?lan bir pusa e?it birim: BURGATA 
Halatlar?n ucuna tutabilmek için veya süs olarak yap?lan bir cins dü?üm ?eklindeki i?leme: CEV?Z 
Halatlar?n, merkezden çevreye do?ru tek kat olarak roda edilmi? ?ekli: TUCA 
Halatta kaymay? önleyen bir dü?üm biçimi: KROP? 
Halattan örülmü? a?: ?IKKA 
Halattan, has?rdan veya sentetik malzemeden yap?lm??, içi doldurulmu? veya ?i?irilmi? bir usturmaça çe?idi: USTURMAÇA 
Harp gemilerinde personel ta??makta kullan?lan motorlu büyük filika: ??KAMPAVYA 
Harp gemilerinin sol taraflar?ndaki merasim merdiveni: ISKALARA 
Harp gemilerinin ve bilumum beylik gemilerin grandi direklerine çekilen ensiz ve uzun ?erit sancaklar: FLANDRA 
Harp gemilerinin yan?na yakla??p malzeme, hediyelik e?ya vs. satan seyyar sat?c? tekneleri: BAMBOT 
Harp ve ticari gemilerin direklerine gözcülerin nöbet tutmalar? için yap?lm?? yer: V??LE 
Hatal? germe, gergin tutma'' anlam?nda kullan?lan denizcilik terimi: KASKA 
Havuza al?nan ya da karaya çekilen geminin devrilmesini önlemek için iki yan?na dü?ey destekler yerle?tirmek i?ine verilen isim: DAYAKLAMAK 
Hem yelken, hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz'de kullan?lm?? bir sava? gemisi: KADIRGA 
Hep birlikte kürek çekmek için verilen komuta: ALBERABER 
Her iki küre?i bir ki?i taraf?ndan çekilen birden üç çifteye kadar sava? gemisi sandal?: PATALYA 
Hindistan?da Ganj nehrinde XIX.yüzy?lda posta ula??m? için kullan?lan sandal: DAK 
Hollanda gemisi: KOF 
Hollanda?da turbo ta??maya yarayan dar uzun yük teknesi: E?ER 
Hollanda?ya özgü yelkenli bir tekne: SN?K
Hollanda'da kanallarda kullan?lan, gövde ve arka k?sm? elma ?eklinde yüksek bir çe?it tekne: BO?R 
Hollanda'da turba ta??maya yarayan dar, uzun yük teknesi: E?KER-B?KER 
Hollanda'ya özgü, yelkenli bir tekne: SN?K 
 
 
 
?çine yaln?z kürek çekenin girebildi?i çok uzun ve çok dar bir yar?? kay???: SK?F 
?ki çift kürekli bal?kç? kay???: TARLAKOZ 
?ki denge çubuklu Malezya teknesi: PRAV 
?ki dilli iki makara ile yap?lan palanga: MAN??KA 
?ki dilli makara ile yap?lan palanga: MAN??KA 
?ki direkli bir yelken türü: ISKURA 
?ki direkli ve kare yelkenli bir gemi: BR?K 
?ki direkli ve yelkenli bir sava? gemisi: BR?K-GULET 
?ki direkli yelkenli gemi: USKUNA-ISKUNA 
?ki direkli yelkenli tekne: MARTIKA-MART?KO 
?ki direkli, seren yelkenli, birkaç top ta??yan gemi: BR?K 
?ki gemi ya da gemi ile k?y? istasyonu aras?nda haberle?mede kullan?lan üç kollu i?aret sütunu: SEMAFOR 
?ki halat? ek yerleri kal?nla?mayacak ?ekilde birbiri ile ba?lama: MAT?Z 
?ki k?sa direkli, yelkenli ve h?zl? giden nakliye gemileri: ÇEKELEVE 
?ki ki?i taraf?ndan yönetilen bir çe?it sportif amaçl? yelkenli: P?RAT 
?ki ki?ilik yar?? yelkenlisi: STAR 
?ki ki?ilik, sportif amaçl? bir tür küçük yelkenli: P?RAT 
?ki küpe?te boyunca belirli aral?klarla güverteye dikey olarak tespit edilmi? direkler: BABADALYA 
?ki matafora cundalar? aras?nda bulunup can halatlar?n?n ba?land??? tel halat: FALAKA 
?ki paralel kütükten yap?lm?? sal veya çift tekneli kay?k: KATAMARAN 
?ki s?ra kürekli Antikça? Roma teknesi: B?REM?S 
?ki s?ra topu olan gemiler: KARAKA 
?kinci Dünya Sava?? y?llar?nda Japon denizalt?lar?na verilen ad: AK?KAZE 
?nce halatlar? volta etmek için güverteye yerle?tirilen küçük baba: B?TA 
?nce halatlar?, gabya yelkenlerinin iskotalar?n?, selviçeleri vb. volta atmak için üst güverteye yerle?tirilen baba: B?TA 
?ngiltere'ye ?smarlanan denizalt?lar? almaya giderken kimli?i belirsiz bir denizalt? taraf?ndan 1941'de K?br?s aç?klar?nda bat?r?lan Türk ?ilebi: REFAH 
?n?a halindeki bir geminin e?rilerini gerekli konumda tutmak için vurulan geçici kemer: PALADOR 
?ran körfezinde kullan?lan bir çe?it kay?k: BOOM 
?ri a?aç gövdelerinin içinin oyularak yap?lmas? esas?na dayal?, karma??k yap?l?, geli?kin tekne: P?RAGUA 
?skele gibi yerlere yana?an teknelere girip ç?kmay? sa?layan tahta köprü, gemi merdivenine verilen ad: DOSA 
?skeleye yana?m?? gemilere girip ç?kmak için kullan?lan köprü: DOSA 
?skenderiye k?y?lar?nda ve Nil nehrinde kullan?lan küçük yelkenli tekne: CER?M 
?talya'da kullan?lan bir çe?it gezi kay???: GONDOL 
 
 
 
Irmaklar üzerinde i?leyen ve ?i?irilmi? tulumlar üzerine kurulan bir çe?it sal: KELEK 
Irmaklarda i?leyen bir çe?it alt? düz tekne: PELEME-TOMBAZ 
Irmaklarda i?leyen ve büyük gemileri yüklemeye veya bo?altmaya yarayan hem kürekli hem yelkenli tekne: GABAR 
Irmaklarda i?leyen ve ?i?irilmi? tulumlar üzerine kurulan bir çe?it sal: KELEK 
Irmaklarda i?leyen, alt? düz kay?k: PELEME 
Irmaklarda ve göllerde kullan?lan küçük bir kay?k: Ç?RN?K 
Irmaklarda ve s?? sularda yük ta??makta kullan?lan bir tür tekne: L?MBO 
Irmaklar? geçmek için kullan?lan sal: POT 
Irmaklar? geçmekte kullan?lan sal: POOL 
I??kla yap?lan bal?k av?nda teknenin çevresine toplanan bal?klar? yakalamak için kullan?lan yüzer a?: LAMPARA 
 
 
 
Japonya?da yolcu ta??makta kullan?lan, iki ya da üç tekerlekli çekçek: C?NR?K??A 
 
 
 
Kaba ve iri yap?l? ayna k?çl? bir tür kay?k: VARKA 
Kalyon türünden küçük sava? gemisi: BARÇA 
Kamaralarda alt güverteleri ayd?nlatmak için bordalardan ve güvertelerden aç?lan yuvarlak pencere: LOMBOZ 
Kano: K?K 
Kaptan Cousteau'nun özel denizalt? ara?t?rma gemisi: CALYPSO 
Karadeniz k?y?lar?nda kereste ta??mada kullan?lan bir tür tekne: ?NEBOLU 
Karadeniz yap?m? yelkenli türü: GAGALI 
Karadeniz yelkenlisi: TAKA 
Karadeniz?de kereste ta??makta kullan?lan bir tür küçük mavna: ?NEBOLU KÜTÜ?Ü 
Karadeniz'de imal edilen bal?kç? teknesi: ALAMATRA 
Karadenizde, alamana kay?klar?n?n önde giden kay?k ba??na dikili gözcü dire?i: ALBURA 
Kare yelkenlerin serenine ba?lanan miyama yakalar?n? sa?lamla?t?rmak için yelken bezi üzerine dikilen ensiz bez: M?YAMA 
Kavançal? seren yelkeni: PRAÇERA 
Kay???n ba? taraf?ndaki bo? yer: S?NT?NA 
Kay???n geri geri gitmesi: TORN?STAN 
Kay???n iki yan?nda bulunan ve k?y?ya çekmek için ip tak?lanacak ç?k?nt?lar: KAYNA 
Kay???n kolayca yüzdürülmesi ya da karaya çekilmesi için üzerine donya?? sürülen ortas? kertikli a?açlar: FELEK 
Kay???n ortas?nda su biriken yer: ALAYSA 
Kay???n sa? taraf?: SANCAK 
Kay???n sol taraf?: ?SKELE 
Kay?k halatlar?n?n ba?land??? alet: V?RA 
Kay?k küre?inin toparlakça yeri: TOPAÇ 
Kay?k ve motorun alt?ndaki sivri parça: NAL 
Kay?k yelkeninin kula??nda kas?p açmak için olan makara: MAPA 
Kay?k, mavna ve küçük gemilerin kalafata çekildikleri yer: ÇEKEK 
Kay?k: ZEVRAK 
Kay?klarda borday? a?an dalgalar?n içeriye girmesine engel olan e?ik tahta: DEN?ZL?K 
Kay?klarda dümenin tak?ld??? delikler: ??NEC?K 
Kay?klar? suya çekmek için kullan?lan a?aç k?zaklar: FELENK 
Kay?kta k?çtan birinci oturak: HAMLA 
Kay?kta küreklerin çekildi?i k?s?m: K?L?TÇ?K 
Kay?kta, küreklerin bir defa suya bat?r?l?p ç?kar?lmas?: HAMLA 
KAYIT. Osmanl? donanmas?nda k?y?lar? korumakta kullan?lan alt? düz tekne: ?AYKA-ÇAYKA 
Kazaya u?rayan gemiler taraf?ndan, içine not yaz?l?p denize b?rak?lan a?z? mühürlü ?i?e: POTKAL 
Kazaya u?rayan gemilerin yolcular?n? ve gemi adamlar?n? kurtarma i?i: TAHL?S?YE 
Ke?mir?de göl ve nehirlerde kullan?lan bir tür büyük gondol: ??KARA 
K?ç bodoslama üzerine konan ve dümen i?neci?inin üzerine kondu?u tahta levha: AYNALIK 
K?ç direkteki k?sa seren: G?Z 
K?ç taraf? akdeniz ?ebeklerini and?ran eski hollanda ve kuzey amerika bal?kç? gemisi: P?NK 
K?ç taraf? yüksek, h?zl? giden yelkenli: ÇEKELEVE-SAKALAVA 
K?y? boyunca yap?lan ölçümlerde yönleri kestirilecek noktalara dikilen direk: VETET 
K?y? gezileri için kullan?lan, yelkenli küçük yat: BELUGA 
K?y? ile gemi aras?nda kullan?lan alt düz, sa?lam yap?l? saç tekne: LAYTER 
K?y? korunmas?nda ve karakol görevinde kullan?lan küçük sava? gemisi: GAMBOT 
K?y? limanlar? aras?nda sefer yapmak üzere in?a edilmi? küçük tonajda yük gemisi: KOSTER 
K?y?dan aç?kta bulunan gemilerin yüklemesinde ve bo?alt?lmas?nda kullan?lan,genellikle alt? düz, s?? su teknesi: LAYTER 
K?y?larda ve nehirlerde kullan?lan,on üç çifte kürekle yürütülen ince donanma gemisi: KANCABA? 
K?y?ya vuran gemi enkaz?n? devletten ald??? izinle toplayan kimse: KIYICI 
K?yularda, r?ht?mlarda gemilerin palamarlar?n? ba?lamaya yarayan, ta?tan, a?açtan veya demirden yap?lm?? büyük baba: KOLONA 
K?zak tipinde yap?lm?? deniz arac?: KATAMARAN 
K?z?ldeniz ve Basra Körfezinde çal??an bir ticaret gemisi türü: BAGALA 
K?z?ldeniz ve Basra Körfezi'nde kullan?lan bir Arap teknesi: ZAMBUK 
K?z?ldeniz'de ve Basra Körfezi'nde kullan?lan yelkenli bir ticaret gemisi: BAGALA 
Komodorlara özgü ç?mas? çatal biçiminde kesilmi? sancak: G?DON 
Köprüsüz ve gövdesi yal? kaplamas? biçiminde in?a edilmi? norveç bal?kç? gemisi: PRAM 
Körfezlerde, iç sularda yük ta??mas?nda kullan?lan yakla??k olarak 100 tonluk alt? düz yelkenli tekne: BARÇ 
Korsanlar taraf?ndan kullan?lan bir tür gemi: ACAT?UM 
Korunakl? sularda yolcu ve ta??t ta??makta kullan?lan tekne: FER?BOT 
Kristof Kolomb?un Amerika seferi s?ras?nda yönetti?i üç gemiden biri: N?NA 
Kristof Kolomb'un Amerika'ya yapt??? iki yolculukta kulland??? sancak gemisi: SANTA MAR?A 
Küçük bir Arap teknesi: BADAN 
Küçük boyda kay?k: ÇIYNIK 
Küçük boyutlu ve yelkenli bir sava? gemisi: ?ALOPA 
Küçük gemi: BOT-NAV? 
Küçük gemiler toplulu?u: F?LOT?LLA 
Küçük güverte: KASARA 
Küçük Hollanda bal?kç? teknesi: BLAZER 
Küçük odun gemisi: ALAMANA 
Küçük tekne kaptan?: RE?S 
Küçük teknelerde kimi kez çapa yerine kullan?lan büyük ve a??r ta?: MALITA?I 
Küçük teknelerde kullan?lan has?r yelken: LA? 
Küçük tonajl? yük gemisi: KOSTER 
Küçük vapur, çatana: ?ST?MBOT 
Küçük ve hafif nakliye gemisi: GALYOT 
Küpe?te, tekne ve gemilerdeki korkuluk: PARAPET 
Kürek çekerekn tekneyi geriye itmek için verilen komut: S?YA 
Kürek çekerken ayak dayan?lan a?aç puntal: YARIMOTURAK 
Kürek çekerken tekneyi geriye itmek için verilen komut: S?Y 
Kürek çekilirken küre?in bir periyot içindeki mesafesi: HAMLA-HAMLE 
Kürek takmak için sandal?n kenarlar?na yerle?tirilen a?aç çubuk: ISKARMOZ 
Kürek yar??lar?nda sancak ve iskelesinde iki?er tek küre?i olan tekne: DÖRTTEK 
Kürekle çal??an s?? su gemisi: BROL?K 
Kürekle çekilen güvertesiz küçük sava? gemilerine yerle?tirilen hahfif top: ÇAKALOZ 
Kürekle yürütülen dar, uzun ve hafif tekne: KANO 
Kürekle yürütülen, sakin suda dola?maya elveri?li dar ve uzun sandal: YOLE 
Kürekle yürütülen, sakin sularda yap?lan yar??larda ve seyirlerde kullan?lan, dar ve uzun biçimli hafif tekne: YOLE 
Kürekleri tersine kullanarak sandal? geriye yürütme: S?YA 
Küreklerin bir kez suya dald?r?l?p ç?kar?lmas?: HAMLA 
Kürekli teknelerde küre?in ba?lanmas? veya oturmas? için ay veya çelik ?eklindeki lumbar ?skarmoz denilen ayg?tlar: ISKARMOZ 
Kürekli teknelerde kürekçilerin oturmas? için alabandalar aras?na uzat?lm?? enli tahta: OTURAK 
Kürekli teknelerde serdümene en yak?n kürekçi: HAMLACI 
Kurtulu? Sava???nda Karadeniz?de çal??an, Anadolu?ya silah ve cephane ta??yan küçük çapl? bir sava? gemisi: GAZAL 
Kuzey Kolombiya?n?n Atlantik sahillerinde k?z?lderililerin kulland??? içi oyuk kano: ANOA 
 
 
 
Limanda gemilerin yükleme veya tahliye i?lerini yürüten insan veya ?irket: STEVEDOR 
Limandan limana deniz k?y?s?nca giden gemi: KOSTER 
Limanlarda gemilere çe?itli e?ya götürmekte kullan?lan kay?k: BOMBOT 
Limanlarda k?y? ile gemi aras?nda yük ta??mada kullan?lan alt? düz, sa?lam yap?l? sac tekne: LAYTER 
 
 
 
Makara dilinin ortas?na konan ve a??nmay? önleyen madeni oluk: POR?NÇ?NE 
Malabar k?y?s?nda kullan?lan, ço?unlukla biri ba?ta k?ç üstünde iki dire?i bulunan küçük, kabotaj yelkenli gemisi: GALVETA 
Malakka bo?az?nda kullan?lan deniz ula??m arac?: PENCACAP 
Maltal?lar taraf?ndan kullan?lm?? alt? düz ve tek direkli küçük tekne: S?PARONER. 
Maskat Bölgesinde kullan?lan bir Arap kabotaj gemisi: DUNG?YE 
Mavna gibi e?ya naklinde kullan?lan büyük duba: ?AT 
Motorlu gemi: MS 
Motorsuz büyük tekne: MAVNA 
 
 
 
Navlun mukavelesi ile yük ta??maya ba?lanan bir gemiye tan?nan yükleme,bo?altma günleri say?s?: ?STARYA-STARYA-?STALYA 
Nehirlerde çal??an ve büyük gemileri yükleyip bo?altmakta kullan?lan, hem kürek hem de yelkenle yürütülen tekne: GABAR 
Nehri geçmek için kullan?lan ilkel sal: APART 
Nehrin bir kenar?ndan di?er kenar?na geçebilmek için a?açtan, sazdan veya ?i?irilmi? tulumlardan yap?lan sal: CALE 
Nil Irma??'nda kullan?lan yelkenli bir tekne: FELUKA 
Nil nehrinde çal??an bir tür yelkenli ticaret gemisi: GA?SA 
Nil Nehrinde ve ?skenderiye k?y?lar?nda i?leyen küçük tekne: CERME 
Nil üzerinde ta??mac?l?kta kullan?lan küçük bir gemi: FELUKA. 
Norveç k?y?lar?na özgü art?k kullan?lmayan bir tekne türü: JAEGT 
Norveç k?y?lar?nda çal??an küçük bal?kç? gemilerinin yard?m?na ko?mak için özel olarak tasarlanm?? kurtarma gemisi: REDN?NGSKÖYTE 
Norveçli kâ?if Thor Heyerdahl??n, eski M?s?rl?lar?n Amerika?ya gitti?ini kan?tlamak için papirüsten yapt??? ve ikinci seferinde ba?ar?ya ula?t??? teknenin ad?: RUANDA 
Nuh?un teknesi: ARK 
 
 
 
Okyanus inceleme ve ara?t?rma gemisi: CALYPSO 
On dokuz ya da yirmi dört kürekçisi olan, çektiri türünden sava? gemisi: KAL?TE 
On yedinci yüzy?ldan on dokuzuncu yüzy?la kadar k?y? ta??mac?l???nda ve iç sularda kullan?lan Hollanda yelkenlisi: KAAG 
Öne do?ru e?ik k?sa dire?i üzerine Latin yelkeni çekilen, eski Portekiz bal?kç? teknesi: MULETA 
Ördek avlamada kullan?lan ve kürekle hareket ettirilen düz dipli kay?k: CIRNIK 
Orta büyüklükte z?rhl? bir sava? gemisi: MON?TOR 
Orta ça?da okyanusta kullan?lm?? yelkenli büyük gemi: NEF 
Orta ça?larda kullan?lm?? büyük Adriyatik gemisi: ARGOSY 
Ortaça? gemisi: BARÇA 
Ortaça?'da aç?k denizlerde kullan?lm?? yelkenli gemi: NAV? 
Ortaça?da kullan?lan küçük tekne: BOTKEN 
Ortaça?da kullan?lan kürekli ve yelkenli, ta??ma gemisi: BORÇA 
Ortaça?da kullan?lan yelkenli büyük gemi: NEF 
Ortaça?da kullan?lan, alçak ve alt? düz bir çe?it gemi: GAL? 
Ortaça?da nakliye gemisi: BARÇA 
Ortaça?'da Okyanus'ta kullan?lm?? yelkenli büyük gemi: NEF 
Ortaça?da okyanusta kullan?lm?? yelkenli gemi: NEF 
Osmanl? Donanmas?n da küçük sava? gemisi: KAL?TE 
Osmanl? donanmas?nda filo komutanlar?n?n gemisi: BA?TARDE 
Osmanl? donanmas?nda kullan?lan büyük bir tekne: A?RIPAR 
Osmanl? donanmas?nda kullan?lan iki direkli sava? gemisi: GURAB 
Osmanl? donanmas?nda kullan?lan kad?rga türünden bir sava? gemisi: BA?TARDE 
Osmanl? donanmas?nda kullan?lan yelkenli bir gemi: ÇEKELEVE 
Osmanl? donanmas?nda kullan?lm?? büyük bir sava? gemisi: BURTUN-GURAB-KUKA 
Osmanl? donanmas?nda kullan?lm?? yel?kenli bir gemi: ÇEKELEVE 
Osmanl? donanmas?nda kullan?lm??, çektiri türünden bir sava? gemisi: KAL?TE 
Osmanl? donanmas?nda yer alan kad?rga cinsinden bir tür sava? gemisi: BA?TARDA 
Osmanl? donanmas?n?n en küçük ve h?zl? gemisi: UÇURMA 
Osmanl?lar döneminde Tuna ?rma??nda kullan?lan hafif bir sava? gemisi: NASAD 
Osmanl?lar zaman?nda Tuna ?rma??nda kullan?lan çektiri türünden gemi: CAL?YE-ÇAMLICA 
 
 
 
Özel gezinti gemisi: YAT 
Özellikle Nil Irma??'nda kullan?lan yelkenli bir tekne: FELUKA 
 
 
 
Personel ve yük ta??mada kullan?lan büyük filika: ??KAMPAV?YA 
Pervane yata??na sar?lan ve su geçmesini engelleyen mumlu ip: SALMASIRA 
Pistonlu tekne: J?G
Portekiz?e özgü bir tür bal?kç? teknesi: MULETA 
Pruva dire?i kabasorta armal?, grandi dire?i sübye armal? iki direkli yelkenli tekne: USKUNA 
Pruva dire?inde en altta bulunan ana seren: TR?NKET 
Pruva ve grandi dire?icundalar? aras?ndaki tel halat: KARANF?L 
Pruvas?nda tek bir flok yelkeni bulunan tek direkli gemi: SLUP 
R?ht?m, iskele gibi yerlere yana?m?? gemilere girip ç?kmak için konulan köprü: DOSA 
R?ht?m?n su üstünde kalan bölümü: SOM 
R?ht?mlarda palamarlar? ba?lamaya yarayan, ta?tan a?açtan ya da demirden, büyük baba: KOLONA 
Rota istikametlerini gösteren, kerteriz al?p mevki konmas?na yard?m eden m?knat?sl? veya cayro devvaresi ile çal??an seyir aleti: PUSLA 
Rüzgar sörfünde kullan?lan direk ve yelkenli küçük tekne: SA?LBOARD 
Rüzgar?n yelkenler üzerinde i?lememesi yüzünden yelkenlerin bayrak gibi dalgalanmas?: PALYA 
 
 
 
Sabahlar?, sar?lan brandalar?n kondu?u gemi içinde veya d???ndaki dolaplar: PARAMPET 
Sabit manevralarda ve gemileri ba?lamada kullan?lan,üç veya dört kollu halat: YOMA 
Samoa yerlilerinin kulland?klar? çift tekneli araç: ALIA 
Sanca??, sereni ya da yelkeni direkten a?a?? alma: AR?YA 
Sancak çekmek için kullan?lan 1,5 burgatal?k ince halat: SAVLO 
Sandal, küçük kay?k, bal?kç? kay???: FEL?KA 
Sandal, motor ve gemilerin ba? taraf?nda ucu denize do?ru uzanan a?aç: BASTON-FRANCALA 
Sandal? k?çtan yürüten k?sa kürek: BOYNA 
Sandallar? asmaya yarayan ve gemilerin bordalar?nda bulunan dikmelere verilen ad: MATAFORA 
Sardunya ile ?talya aras?nda canl? istakoz ta??mada kullan?lan 20-30 metre boyunda tekne: ARAGOSTAI 
Sar?l? bulunan ve ya?murdan ?slanm?? bulunan yelkenleri kurutmak maksad?yla açmak için verilen komut: FORAVELE 
Sava? gemilerinde çavu?tan yüksek bir a?amada bulunan er: SERDÜMEN 
Sava? gemilerinde sabit ve hareketli armalar ile makara,demir ve zincirlerle ilgili i?lerde yeti?tirilmi? usta personel: PORSUN 
Sava? gemilerinde sol tarafta bulunan tören merdiveni: ISKALARYA 
Sava? gemilerinde sualt? silah? olarak kullan?lan büyük bomba: TORP?L 
Sava? gemilerinde subaylar?n ve erat?n dinlenmesi ve sigara içmesi için ayr?lan yer: SANTABARBA 
Sava? gemilerinde temizlik i?leriyle görevlendirilmi? er: USKUTADOR 
Sava? gemilerinde uçaklar? f?rlatmaya yarayan mekanik düzenek: KATAPULT 
Sava? gemilerinde, askerlerin yatt??? as?l? yatak: BIRANDA 
Sava? gemilerinde, erlerin brandalar?n? sard?ktan sonra ba?lamakta kulland?klar? ince halat: NEVCET 
Sava? gemilerindeki asma yatak: BRANDA 
Sava? gemilerindeki kürekli veya yelkinli tekneler: F?L?KA 
Sava? gemilerinin her iki küre?i bir ki?i taraf?ndan çekilen ve birden üç çifteye kadar küre?i bulunan filikas?: PATALYA 
Sava? teknesinde topu bordoya ba?layan halat: BRAGA 
Sava? ve ticaret gemilerinde gece i?aretle?mek için kullan?lan elektrikli lamba: F?LEYS?N 
Sava? ve ticaret gemilerinde gözcülerin nöbet tutmalar? için yap?lm?? yer: V?GRA 
Sava? ve ticaret gemilerinin direklerine ve dalyanlarda dikine gömülmü? gönderler üzerine gözcülerin nöbet tutmalar? için yap?lm?? yer: V?GLA 
Selamlamak için filika küreklerinin yukar?ya kald?r?lmas?.: ALABORA 
Selviçeleri ba?lamak üzere alabandalara konulan a?aç veya demirden yap?lm?? yerler: ARMADORA 
Seren ve bumba cundalar?ndan a?a?? iki tarafa inen halatlar: ABL? 
Seren yelkenlerini sarmak için g?radin yakalar?n?n iki kenar?n? serene do?ru çekerek toplayan halatlar: SALABURUN 
Seren yelkenlerinin camadana vurulmas? s?ras?nda camadan matafyonlar?ndan her birini serenin cundas?na ba?layan k?sa halat: MOR?ZE 
Seren yelkenlerinin geriye bakan k?s?mlar?: ÇÖRDEK 
Serender direklerinin üst k?sm?nda bulunan ve serenderlere fare girmesini engelleyen, koniye benzer bölüm: ROGOBAT 
Serene veya geminin herhangi bir k?sm?na aç?lan delik: BAST?KA 
Serenlere aç?lan delik: BASARYA 
Serenleri direk ve çubuklara asmak ve serenleri güverteye paralel tutmak için seren cundalar?ndan dire?e al?nan halatlar: MANT?LYA 
Serenleri p?rasya pupaya ve rüzgar? ba?a alarak gemiyi ilerletme: RUBA 
Serenleri pupaya prasya ederek rüzgar? ba?a al?p yelkenli bir gemiye yol verme: RUBA 
Serenlerin cundalar?ndan al?narak hamayl?s?na donat?lan ve yelkenlerin sar?lmalar? s?ras?nda gabyerlerin ayaklar?n? bast?klar? halatlar: MARS?PET 
Sert bir armatürle birle?tirilmi? uzun ve birbirine ko?ut üç gövdeden olu?an aç?k denizde kullan?labilen tekne: TR?MARAN 
Seyir halinde bir geminin ba??n?n, rüzgar veya denizler sebebiyle istenilen rotadan sap?p bir tarafa do?ru dönmesi: KAPTIRMAK 
Seyir halindeki bir geminin harita üzerindeki konumu: PUNT 
Seyir i?aretlerini ta??maya, bir geçidi bir tehlikeyi belirtmeye yarayan yüzer cisim: ?AMANDIRA 
S?? suda batm?? olan bir geminin enkaz? veya su üzerinde yüzen parçalar?: LE? 
S?? sularda a??r yükleri ta??makta kullan?lan, alt? düz bir çe?it tekne: ?AT 
Sintine üzerindeki dö?eme tahtalar?: FAR? 
Sipari?e göre, sabit bir güzergah? olmadan yap?lan gemicilik TREMP?NG 
S?r?kla hateket ettirilen alt? düz, dar sandal: PUNT 
Suda yüzdürülerek çekilen bir cismin sa?a sola çarpmas?n? önleyen donan?m: AÇEVELE 
 
 
 
Takadan büyük bir çe?it Karadeniz kay???: ÇAPAK 
Takadan büyük, ba?ve k?ç taraf? yukar? kalk?k bir çe?it Karadeniz kay???: ÇAPAR 
Takalar?n ba? kasaralar? gerisinde omuzluklar?ndan uskundra gibi d??ar? ç?km?? kütükler: GADEBOS 
Takriben 100 tonluk, tek direkli Güney Amerika teknesi: BALANDRA 
Tayfalara sezon ba??nda verilen bir tür avans: PULUTKA 
Tayfalar?n gemi sahibine verdikleri ad: ÇORBACI 
Tayfan?n nöbet de?i?tirmesi: ISKANÇA 
Tayftaki üç ana renk içinde odak uzakl??? ayn? olacak ?ekilde düzeltilmi?, yani renksel sapma kusuru giderilmi? mercekler: APOKROMAT 
Taymis nehrinde karides ve ringa bal??? avlayan yelkenli tekne: BAWLEY 
Tedarikçinin malzemeyi nakliye yap?laca?? geminin güvertesine ta??yana kadar olan sorumlulu?u: FOB 
Tek bir bayan sporcunun kulland???,olimpik bir yar?? yelkenlisi: EUROPE 
Tek demir atm?? olarak yatan bir geminin, havan?n bozma ihtimaline kar??, ikinci demirini sark?tarak zincirini koyverme?e haz?r olmas?: SANSABOSA 
Tek direkli, floklu, istiralya yelkenli Hollanda teknesi: BOTTER 
Tek direkli, yelkenli bir Çin teknesi: BALANDRA 
Tek ki?ilik bir spor yelkenlisi: LASER 
Tek ki?ilik Eskimo kay???: KAYAK 
Tek ki?ilik ve yelkenli yar?? teknesi: F?NN 
Tek kütükten oyularak yap?lan,yelken ve kürekle yürütülen ince yap?l? tekne: HUR? 
Tek olarak kullan?ld???nda grandi ana dire?i üzerine aç?lan kare yelken: MAYISTRA 
Tek parça kütü?ün oyulmas? suretiyle yap?lan ince yap?l? kürek veya yelkenle hareket eden tekne: HUR? 
Tekne kaplamalar?n?n ba? ve k?ç tarafta birle?ti?i omurgadan yukar?ya do?ru uzanan a?aç veya demir direkler: BODOSLAMA 
Tekne ziftleme: KALAFAT-?NEÇ-LENGER 
Teknede aç?lan delikleri t?kamakta kullan?lan, üzerine ya?l? kalafat üstüpüsü sar?lm?? kur?undan ya da a?açtan tapa: MOR?LE 
Teknede bir halat ya da ziniciri bo?lama: KALOMA 
Teknede biriken suyu toplamak için tahtadan yap?lm?? bir cins kepçe: ÇAMÇAK 
Teknede çe?itli i?ler için kullan?lan k?sa halat: F?LADOR 
Tekneden d??ar? ta?an yelkenleri açmak için kullan?lan arma aksam?: BASTON 
Teknelerde çe?itli amaçlarla kullan?lan ince halat: GIRCALA 
Teknelerde kullan?lan bir yelken: VELENA 
Teknelerde seyir defterine verilen isim: JURNAL 
Teknelerde veya sahilde filika veya botlar?n as?labilmesi için uçlar?nda palanga bulunan ayg?t, vinç: MATAFORA 
Teknelerde, bayrak ya da dire?i yukar? çekmek: Y?SA 
Teknelerde, denize dü?meyi engellemek ve tutunmak için teknelerin etraf?na çekilen teli tutan demir ayaklar: VARDEVALA 
Teknelerin ba? taraf?nda ba?alt?nda demir zincirlerinin muhafaza edildi?i yer: Z?NC?RL?K 
Teknelerin ba?, orta ve k?ç k?s?mlar?nda güverteden daha yüksek olan güverteleri veya k?s?mlar?: KASARA 
Teknelerin, iskele ve sancaktaki üst yüzeyi: KÜPE?TE 
Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, geni? a??zl? bal?k a??: TROL 
Teknenin ba? taraf?nda d??ar?ya do?ru e?ik olarak uzanan sabit seren: CIVADRA 
Teknenin ba? ve k?ç taraf?ndaki 45 derecelik aç? civar?ndaki istikamet: OMUZLUK 
Teknenin k?ç?n? karaya çekerek yana?ma: KIÇTANKARA 
Teknenin ön k?sm?: PRUVA 
Teknenin sancaktan iskeleye, iskeleden sanca?a dalgalar?n bordadan al?nmas? ile sallanmas?: YALPA 
Teknenin sol yar?s? veya gemiye girip ç?kmak için kullan?lan sürme veya inip kalkan merdiven: ?SKELE 
Teknesi ve armas? uskuna tarz?nda yap?lan, uskunadan küçük olan üç direkli lumbars?z yelkenli: M?ST?KA-M?ST?KO 
Tekneye ini? ve bini? için kullan?lan ah?ap veya metal mekanizma: PASARELLA 
Tekneyi olu?turan ana bele ba?l? a?aç parçalar?: KABURGA 
Tel halatlar üzerine vurulan palanga sapanlar?n?n tel üzerinde kaymamas? için halat üzerine sar?lan ip: TIRPANTO 
Temiz, düzgün, derli toplu" anlam?nda kullan?lan denizcilik terimi: NETA 
Ticaret gemilerinde ba? tayfa: LOSTROMO 
Ticaret gemilerinde en üst güvertenin alt?na rastlayan ambar güvertesi: G?LARDORA 
Ticaret gemilerinde sefere ç?kacak gemi adamlar?n?n, gemi sahibinden ald??? bir miktar pe?in para: PULATKA 
Ticaret gemilerinde tayfalar?n ba??: LOSTROMO 
Ticaret gemilerinde yükleme s?ras?nda denklerin bordada hasar yapmas?n? önlemek için borda üzerine sark?t?lan geni? tahtalardan herbiri: MAL?BORDA 
Ticaret gemilerinde, yedek seyir fenerlerinin ve çe?itli fener teçhizat?n?n sakland??? kapal? yer: FENERL?K 
Ticaret gemisi i?leten ki?i: DONATAN 
Ticaret liman?: BENDER 
Ticaret yelkenlilerinde flok yelkenine verilen ad: ?STANCA 
Tonga Adalar?'na özgü bir tür hafif tekne: KAL?A 
Tonga adalar?nda kullan?lan, uzunlu?u 15 ile 27 metre aras?nda de?i?en hafif bir tekne: KAL?A 
Torpido, top ve denizalt?lara kar?? kullan?lmak üzere silahlarla donat?lm??, küçük, h?zl? giden bir sava? gemisi türü, destroyer: MUHR?P 
Torpidolara kar?? ve daha ba?ka i?ler için gemilerde kullan?lan halattan örülmü? a?: ?IPKA 
Torpidolardan olu?an filo: F?LOT?LLA 
Torsolom ve borina palangalar?n? seren yelkenlerinin g?radin yakalar?na ba?lamak için, iki veya üç matafyon aras?na yerle?tirilen kazaya??: PATA 
Trinket ve maestra serenlerinin kandilisas?: ?STR?SE 
Tuna da hafif sava? gemisi olarak ya da yük ve insan ta??makta kullan?lan bir çe?it gemi: NASAD 
Tuna Irma???nda kullan?lan bir tür yolcu kay???: ORANSA-GIRLAÇ 
Tuna ?rma??nda yolcu ta??makta kullan?lan, alt? düz, kürekli bir tür kay?k: ORANSA 
Tuna nehrinde i?leyen iki direkli küçük tekne: GIRLAÇ 
Tuna nehrinde kullan?lan kürekli türk nehir gemilerinin bir çe?idi: AKTARMA 
Tunus k?y?lar?nda kullan?lan üç direkli yelkenli tekne: Ç?T?HA 
Türkiya'nin ilk denizalt? ara?t?rma gemisi: ARAR 
Türklerin Karadeniz'deki ?rmak k?y?lar?n?n korunmas?nda: Kazaklar?n k?y?lara sald?rmada kulland?klar? alt? düz, yayvan gemi: ?AYKA 
 
 
 
Usta denizci: MAR?NEL 
Usta gemici: ERDEM 
Uzak Do?u'da kullan?lan küçük teknelere verilen isim: SAMPAN 
Uzakdo?u'da Çinlilerin cung ad?n? verdikleri de?i?ik bir tekne tasar?m?: JONG 
Uzakdo?uda kullan?lan bir yük ve yolcu gemisi: SAMPAN 
 
 
 
Üç direkli yelkenli gemi: NAV?-NEF 
Üç direkli yelkenlilerde mizana dire?inin en altta bulunan sereni: FOA 
Üç flok yelkeni bulunan, 200 tona kadar olabilen, tek ve yekpare direkli yelkenli: ÇIRNIK 
Üç kö?e yelken aç?lan iki direkli Amerikan bal?kç? teknesi: ?ARP? 
Üç ya da daha çok dire?i bulunan yelkenli gemilerde arka direk: M?ZANA 
Üçgen ?eklinde yelken as?lan seren: ARTENE 
Uçkurluk kenarlar?n?n kar??s?na gelen kenarlar? üçgen biçiminde oyulmu? küçük sancak: G?DON 
Üçten dokuza kadar telin bir arada bükülmesiyle yap?lan ve denizcilikte kullan?lan halat: L?GADORA 
Üst üste üç ayr? güvertedeki kürekçilerin kol kuvveti ile yürüttükleri antik sava? gemisi: TR?REM 
Üzerine bir ?ey asmak veya ba?lamak için, yüksek iki nokta aras?na çekilen halat: KARANF?L 
Üzerine flok yelkeninin çekildi?i sabit donan?ml? tel halat: LARMO 
Üzerine üçgen biçiminde yelken as?lan seren: ARTENE 
 
 
 
Venedik gondollar?nda yolcular?n oturdu?u ve orta kabini meydana getiren üstü örtülü bölme: FELZE 
Vikingler'in kulland??? güvertesiz ve hafif tekne: DRAKKAR 
Volga ?rma??nda i?leyen mavnalar? k?y?dan halatlarla çeken kimselere verilen ad: BURLAK 
Volta edilmi? bir halata bo? verilmesi için verilen komut: SALTA 
 
 
 
XIX. Yüzy?lda kulan?lm?? h?zl? yelkenli: KIL?PER 
 
 
 
Yakalanan balinalar? gemiye çekmeye yarayan e?ik düzleme verilen ad: SL?P 
Yaln?z gabya yelkenleri ta??yan büyük bir mizana direkli Hollanda gemisi: KOF 
Yaln?z k?ç taraf?nda güvertesi bulunan bal?kç? kay???: ALAMANATA 
Yaln?z pruva dire?i kabasorta, öbür direkleri sübye donan?ml? olan, barko büyüklü?ünde, genellikle üç direkli yelkenli gemi: NAV? 
Yalpa hareketinin bir gemiye yapt??? etkiyi inceleyen alet: OS?LOGRAF? 
Yan yelkenleri arya edip toplayan selviçe: GARGAR? 
Yan yelkenleri dire?e ba?lamakta kullan?lan ip: KARULA 
Yan yelkenlerin alt yakas?n? gerip açmak için kullan?lan yatay seren: BOMBA 
Yan yelkenlerinin iskota yakas?n? kald?ran istinga: GARGABA?O 
Yan yelkenlerinin, dire?e ba?lanan alt uçlar?ndaki ba?lama ipi: KARULA 
Yandan çarkl? gemilerde davlumbazlar?n ba? ve k?ç taraflar?ndaki ç?kmalar BALGAR?SA 
Yandan çarkl? vapurlar?n çarklar?n? örten yar?m daire biçimindeki kapak: DAVLUMBAZ 
Yandan gelen rüzgar: APAZLAMA 
Yar?? teknelerine verilen genel ad: SK?F 
Yatay serenlerin her iki ba?lar?, uç k?s?mlar?: CUNDA 
Yatlarda arkadan gelen rüzgarda ve orsa seyirlerinde aç?lan geni? yüzeyli üçgen yelken: SP?NNAKER 
Yedek olarak kullan?lan ince halat: PERMEÇE 
Yekenin dümene ba?land??? en üst k?s?m: DÜMENTASI 
Yelken açma komutu: AMORA 
Yelken alan?n?n küçültülmesi: CAMADAN 
Yelken ba??: KÖLGEN 
Yelken deliklerine ve halat ilmik yerlerine geçirilen metal halka: RADANSA 
Yelken devrinde muhabere ve irtibat hizmetlerinde kullan?lan h?zl? ve hafifi gemi: AV?ZO 
Yelken devrinin, firkateynden daha küçük, fakat ayn? biçimde ve ayn? yelken donan?m?na sahip sava? gemisi: KORVET 
Yelken dikenlerin kulland???, madeni yüksü?ü olan me?in eldiven: ELL?K 
Yelken gemilerinde mizana dire?i denilen k?ç direkte e?ik duran bayrak sereni: G?Z 
Yelken gemilerinde yelken, seren, arma ve bunlara ait her türlü i?leri yapan personele verilen yelken devri terimi: GABYAR 
Yelken gemilerinde, rüzgar kesildi?i zaman gemiyi filikalar?yla çektirmek için kullan?lan halat: IRMIK 
Yelken indirme: MAYNA 
Yelken makaras?: MELEKE 
Yelken seyrinde rüzgar üstüne ç?karak kontra de?i?tirmek: TRAMOLA 
Yelken sporunda kullan?lan küçük bir tekne: OPT?M?ST 
Yelken teknelerinde direkten inen istrelyalar? açmak için kullan?lan kollar: GURCATA 
Yelken ve kürekle yürütülen ve genellikle Bodrum?da kullan?lan dayan?kl? ve zarif tekne türü: T?RHAND?L 
Yelken ve tentelerin delik aç?ld???nda y?rt?lmamas? için delik etraf?n?n takviye edildi?i aleminyum veya halat yass? halka: MATAFYON 
Yelken yap?m?nda kullan?lan kuma?: DAKRON 
Yelken yar??lar?nda, yelkenin yüzeyini küçültme eylemi: R?F 
Yelkencinin teknenin dengesini sa?lamak maksad?yla yapt??? d??ar? do?ru vücudun esneme hareketi: TRAPEZ 
Yelkeni bir bordadan öbür bordaya almak: TRAMOLA-KAVANÇO-KAVARÇO-KAVANÇO 
Yelkeni dolduramayacak kadar hafif rüzgâr: FR??KA 
Yelkeni yar? kapatmak için kullan?lan örgü halat: KAYTAN 
Yelkenin kandisilaya ba?lanan kö?e yakalar?na verilen ad: ÇÖRDEK 
Yelkenin kasa ve halat diki?lerinde, kollar aras?n? açmak için kullan?lan, sivri a?aç veya demirden yap?lm?? sert parça: KAV?LYA 
Yelkenin sar?lmas? için verilen komuta denir: SARAVELE
Yelkenin ucunda ip geçirmek üzere yap?lm?? göz: MATA 
Yelkenin, sanca??n veya çubuklar?n a?a??ya indirilmesi: AR?YA 
Yelkenle seyirde rüzgar?n bir kontradan di?er kontraya önce pruvan?n geçmesi ile yap?lan dönü?: TRAMOLA 
Yelkenle ve kürekle yürütülen, nehirde manevra yetene?i olan çektiri türünden s?? su gemisi: BROL?K 
Yelkenlere aç?lan deliklere ve halat ilmiklerine geçirilen metal halka: RADANSA 
Yelkenleri açmak ve tutmak için alt kö?elerine ba?lanan halat, zincir ve palangadan olu?an donan?m: ?SKOTA 
Yelkenleri açmak ve tutturmak için alt kö?elere ba?lanan donran?m: USKUTA 
Yelkenleri ba?lamaya yarayan zincir, halat veya palanga: ?SKOTA 
Yelkenleri de?i?ik s?n?f ve serilere ay?rmakta ölçüt al?nan,metre veya ayak cinsinden ifade edilen rakam: RAT?NG 
Yelkenleri elden geldi?i kadar rüzgar?n esti?i tarafa yakla?t?rarak seyretmek: ORSA 
Yelkenleri germe veya gev?etme i?lemi: T?RAMOLA 
Yelkenleri indirip kald?rmaya yarayan ip: TARTI 
Yelkenleri olmakla birlikte kürekle de yol alan eski zaman gemisi: ÇEKT?R? 
Yelkenleri rüzgara göre ayarlama: TR?M 
Yelkenleri toplama: KARGA 
Yelkenleri toplamak için kullan?lan halat: ?ST?NGA 
Yelkenleri yart? kapatmak için kullan?lan örgü köstek: KAYTAN 
Yelkenleri yerlerine çekmekte kullan?lan halatlar?n genel ad?: KAND?L?SA 
Yelkenleri y?rt?lmaktan korumak için kenarlar?na çepeçevre çekilen halat: GRAD?N 
Yelkenlerin alt k?sm?n?n ba?land??? direk parças?: BUMBA 
Yelkenlerin iç yanlar?: ALABANDA 
Yelkenlerin indirilmesi için verilen komut: AMORA 
Yelkenlerin indirilmesi için verilen komut: KARGABASO 
Yelkenlerin kö?elerine ve yakalar?na denir: YAKA 
Yelkenlerin son kat camadana vurularak küçültülmü? durumu: MODA 
Yelkenli bir gemi armas?ndaki hareketli halatlar: SELV?ÇE 
Yelkenli bir gemide, en k?çta yer alan dire?e çekilen dörtgen biçiminde yelken: RANDA 
Yelkenli bir gezi teknesi: KOTRA 
Yelkenli bir tekne: KEÇ 
Yelkenli bir teknede rüzgâr? bir bordadan di?er bordaya geçirme: T?RAMOLA 
Yelkenli bir yar?? teknesi: P?RAT-STAR-SN?PE-DRAGON 
Yelkenli bir yatta büyük yüzeyli flok yelkeni: YANK? 
Yelkenli bordrada tutmaya ve rüzgar alt?na dü?en taraftaki uçlar?ndan birini tespit etmeye yarayan ip: ISKOTA-SKOTA 
Yelkenli gemilerde ana direk ve çubuklar?n? tepeleri,nden ba? ve k?ç do?rultusunda tutan halat: ?ST?RALYA 
Yelkenli gemilerde ana direkler üzerine sürülmü? çubuklar? cundalar?ndan k?ç taraf?na do?ru meyilli tutan halatlardan her biri: PATR?SA 
Yelkenli gemilerde ana direkler üzerine sürülmü? çubuklar? meyilli tutan halatlar: PATR?SA 
Yelkenli gemilerde ana istiralya üzerine aç?lan flok yelkeni: VELED?BARKA 
Yelkenli gemilerde arka direk: M?ZANA 
Yelkenli gemilerde çanakl?k çaarm?klar?na verilen ad: R?L? 
Yelkenli gemilerde çarm?klar? ana dire?e ba?layan k?sa çarm?klar: R?L? 
Yelkenli gemilerde deneyimli gemicilere verilen ad: MARNEL 
Yelkenli gemilerde direklerin içine oturtuldu?u yuva: ISKAÇA 
Yelkenli gemilerde gabyarlar?n direklere ç?kmas? için verilen komut: AR?VA 
Yelkenli gemilerde güverte düzeyinde bordalardan ta??n?larak yerle?tirilen enli a?aç: PALASERTE-PALASERT?YE 
Yelkenli gemilerde iki direk aras?ndaki istralyalar üzerine aç?lan üçgen yelken: VELENA 
Yelkenli gemilerde k?ç direkte e?ik duran bayrak sereni: G?Z 
Yelkenli gemilerde prova dire?inin en alt?nda bulunan ana serenine ve bu serene ba?l? yelkenlere verilen ad: TR?KENTA 
Yelkenli gemilerde serenlerle donan?mlar?n?n bak?m?yla görevli tayfa: GABYAR 
Yelkenli gemilerde üstünde üçgen yelken aç?lan seren: ARTENE 
Yelkenli gemilerde yelken açmak için kullan?lan, yatay ba?lanm??, uçlar? ince göndere verilen ad: SEREN 
Yelkenli gemilerde, ana direk ve çubuklar?n?n gorcata ile destamora aras?nda kalan k?s?mlar?na verilen ad: KOLOMB?R 
Yelkenli gemilerde, cunda yelkenlerinin serenini kald?rmak için kullan?lan kandilisalar: S?LONGO 
Yelkenli gemilerde, demiri vira etmek için kullan?lan, ince zincirden yap?lm?? donan?m: KAVALETA-KAVELETA 
Yelkenli gemilerde, mizana dire?i denilen k?ç direkte e?ik duran bayrak: G?Z 
Yelkenli gemilerde, pruva dire?inin tirinket yelkeni ile grandi dire?inin mayistra yelkeninin serenlerine ba?l? prasya tornosuna verilen ad: BRAGO 
Yelkenli gemilerde, serenin a??nmamas? için dire?e vurulan tiriz: LAMBASA 
Yelkenli gemilerde, üzerlerine flok yelkenlerinin çekildi?i halatlar: LARMO 
Yelkenli gemilerden olu?an ince donanman?n en küçük ve en h?zl? gemisinin ad?: UÇURMA 
Yelkenli gemilere ba?l? ufak sandal, filika: ??G?L 
Yelkenli sava? gemilerinde kürek çeken kimse: PAYZEN 
Yelkenli teknelerde k?ç bodoslama, k?ç aynal?k üzerinde bulunan dire?e çekilen yelken: BOCURUM 
Yelkenli teknelerde yelkenin alt kenar?n?n ba?l? oldu?u uzun direk: BUMBA 
Yelkenli teknelerde, yelkeni ve/veya yelkenleri dire?e basmaya yarayan basit makaral? sistemler: MANDAR 
Yelkenli teknelerin alt?nda bulunan denge sa?lamaya yarayan a??rl?k: SALMA 
Yelkenli teknelerin seyirlerinden biri: APAZ-PUPA 
Yelkenli teknenin rüzgara kar?? gitme hali: BOR?NA 
Yelkenli ve kürekli eski bir gemi türü: ÇEKT?R? 
Yelkenli veya kürekli bir teknede k?ç tarafta topluca oturulacak yer: HAVUZLUK 
Yelkenli ya da motorlu küçük yar?? teknesi: D?NG? 
Yelkenli yar?? kotras?: A?LE 
Yelkenli yük teknesi: SALAPURYA 
Yelkenlide direklerden birinin halat?: BUR?NATA 
Yelkenlilerin direklerinin girdi?i oluk: ZIVANA 
Yolcu gemilerinde üst güvertenin alt?ndaki güverte: PALAVRA 
Yük gemilerinde yük aktarmak için ucuna palanga tak?lan seren: BUMBA 
Yük ta??mak ya da köprü kurmak için kullan?lan, alt? düz bir çe?it deniz arac?: DUBA 
Yüklü geminin bordas?ndaki su düzeyi ile bo? geminin bordas?ndaki su düzeyi aras?nda kalan bölüm: FAÇA 
Yüzebilen kapal? tekne: ARK 
Yüzen bir geminin ba? ve k?ç taraflar?n?n suya batmas? miktarlar? aras?ndaki fark: TR?M 
 
 
 
Zincir halkal? veya zincirden yap?lm?? gem: ?RE?ME 
Zinciri ?rgata vurmak veya ?rgattan ay?rmak için zincirlikten gere?i kadar zincir ç?karma: SALYAFORA 
Zincirin baklalar?n?n ortas?na takviye için konmu? parça: LOKMA 
Zincirin demire ya da iki zincirin birbirine dolanmas?: VOLTA 
Zincirin gamba almamas? için aralara konan bir eksene ba?l? olarak dönen iki yar?m bakladan olu?an kilit: FIRDÖNDÜ 
Zincirin ?rgat çal??t?r?larak a?a?? al?nmas?, indirilmesi: AYBOCU 
Z?rh ku?a??n?n kal?nl???n? artt?rmak için uzunlu?u mümkün oldu?u kadar k?s?lan daire biçiminde gemi: POPOVKA 
Zonguldak havzas?nda kömürün oluktan ak?t?larak gemilere yüklendi?i yere verilen ad: ?ARJÖMAN